Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

F.A.Q.

najczęstsze pytania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ - najczęstsze pytania

Jeśli strona internetowa nie zawiera poszukiwanych informacji lub nie ma ich także wśród poniższych odpowiedzi, można wysłać pytanie do bibliotekarza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ

Użytkownicy odbierają dzieła osobiście, za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej, aktywowanej elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) z hologramem na trwający semestr lub aktywowanej legitymacji doktoranta (ELD) z hologramem na trwający rok akademicki.

Nie, ponieważ przy wypożyczaniu dzieł na zewnątrz, rewers musi zostać podpisany przez właściciela karty bibliotecznej, aktywowanej elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) lub aktywowanej legitymacji doktoranta (ELD).

Książki zamówione z magazynu ogólnego oraz książki, które były rezerwowane czekają 5 dni roboczych, od momentu zamówienia lub zwrócenia przez innego użytkownika.

30 dzieł:
 • nauczyciele akademiccy UJ
 • doktoranci UJ
 • pracownicy Archiwum UJ
20 dzieł:
 • biblioteki jednostek organizacyjnych UJ
 • biblioteki szkół wyższych Krakowa
15 dzieł:
 • pozostali pracownicy UJ
 • studenci UJ studiujący na dwóch lub większej liczbie kierunków
 • studenci kierunków międzywydziałowych UJ
10 dzieł:
 • studenci UJ studiujący na jednym kierunku
 • nauczyciele akademiccy i doktoranci innych uczelni Krakowa
 • pracownicy naukowi innych instytucji naukowych i kulturalnych Krakowa
 • instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa
5 dzieł:
 • studenci innych uczelni Krakowa
 • pozostali użytkownicy z prawem do wypożyczania na zewnątrz
W uzasadnionych wypadkach kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.

Prawo do wypożyczeń na 3 miesiące posiadają:
 • nauczyciele akademiccy UJ
 • doktoranci UJ
 • pracownicy Archiwum UJ
 • pozostali pracownicy UJ
 • biblioteki jednostek organizacyjnych UJ
 • nauczyciele akademiccy i doktoranci innych uczelni Krakowa
 • biblioteki szkół wyższych Krakowa
Prawo do wypożyczeń na 1 miesiąc posiadają:
 • studenci UJ studiujący na jednym kierunku
 • studenci UJ studiujący na dwóch lub większej liczbie kierunków
 • studenci kierunków międzywydziałowych UJ
 • studenci innych uczelni Krakowa
 • instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa
 • inni użytkownicy z prawem do wypożyczania na zewnątrz

Książki prolongować należy samodzielnie, po zalogowaniu się na konto czytelnika, przed upływem terminu zwrotu. Książka w momencie prolongaty nie może być zarezerwowana przez innego czytelnika. W sytuacji przekroczenia terminu dokonania samodzielnej prolongaty, możliwy jest kontakt telefoniczny z pracownikiem Wypożyczalni.
Przedłużenie terminu zwrotu jest możliwe w sytuacji, gdy okres prolongaty nie przekracza okresu ważności konta. 
Nie ma limitu prolongat.

Za nieterminowy zwrot wypożyczonego woluminu naliczana jest opłata 0,30 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jeżeli książka zostanie zwrócona w obrębie 10 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana (brane pod uwagę są dni kalendarzowe, również dni zamknięcia biblioteki).
5 dni przed terminem zwrotu książki czytelnik otrzymuje e-mail przypominający o zbliżającym się terminie zwrotu. Przypomnienie to ma wyłącznie charakter informacyjny, nieotrzymanie lub nieprzeczytanie e-maila nie zwalnia z opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych dzieł.

W razie przekroczenia tego terminu wysyłane jest upomnienie z wezwaniem do zwrotu przetrzymanych dzieł. Upomnienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Opłatę w wysokości 7 zł za pismo wysłane pocztą tradycyjną ponosi czytelnik. Biblioteka pobiera od czytelników opłatę za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła, niezależnie od wysłanego pisemnego upomnienia. 

W przypadku braku reakcji ze strony czytelnika Biblioteka ma prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zwrot dzieła lub zapłatę jego wartości ustalonej zgodnie z zarządzeniem dyrektora Biblioteki.
Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź niezwrócenie dzieł mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, stanowi podstawę pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na okres od 1 do 12 miesięcy.

Z dniem 1.10.2019 została ustalona opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonego dzieła w wysokości 0,30 zł od jednego woluminu za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jeżeli książka zostanie zwrócona w ciągu 10 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana (brane pod uwagę są dni kalendarzowe, również dni zamknięcia biblioteki).

W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Wypożyczalni Miejscowej i zastosować się do informacji o dalszym toku postępowania udzielonej przez pracownika Biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki Jagiellońskiej.

Tak, oddać wypożyczone książki może inna osoba.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY I ARCHIWIZOWANY

Egzemplarze archiwalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelni, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu.

Egzemplarze archiwalne ze wskazaną lokalizacją:

 • „BJ – Egz. archiwalny” udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelni (pracownicy naukowi – formaty I-III – w Czytelni Pracowników Nauki lub w Czytelni Głównej, formaty IV-V – w Czytelni Głównej, pozostali czytelnicy – formaty I-V – w Czytelni Głównej)
 • „BJ – Branice - egz. archiwalny” – jeśli nie ma innego egzemplarza w sieci bibliotek UJ albo w innej bibliotece w Krakowie – udostępnia się za pośrednictwem cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica (w BJ na dedykowanych temu serwisowi komputerach w Czytelni Głównej lub w Czytelni Pracowników Nauki)

Egzemplarz archiwalny można zamówić:

albo

albo

albo

 • dzwoniąc na numer: 12 663 3511

W zamówieniu należy podać numer karty Czytelnika Biblioteki Jagiellońskiej (studenci: numer Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) oraz szczegóły zamawianej pozycji:

 • w przypadku książki - autor, tytuł, miejsce i rok wydania, sygnatura
 • w przypadku czasopisma - tytuł, rok, numer, sygnatura

Realizacja zamówień na egzemplarze archiwalne odbywa się od poniedziałku do piątku o godz. 11.
Egzemplarze zamówione danego dnia:

 • od poniedziałku do piątku do godziny 11 – są dostarczane tego samego dnia po godz. 12
 • od poniedziałku do czwartku po godzinie 11 – są dostarczane następnego dnia po godz. 12
 • w piątek po godz. 11 oraz w sobotę – są dostarczane w poniedziałek po godz. 12

Egzemplarze archiwizowane udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni Pracowników Nauki.

Egzemplarz archiwizowany można zamówić:

albo

albo

albo

 • dzwoniąc na numer: 12 663 3511

W zamówieniu prosimy o podanie autora, tytułu, miejsca i roku wydania, sygnatury oraz numeru karty Czytelnika Biblioteki Jagiellońskiej (studenci: numer Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPROWADZANIE DO BJ KSIĄŻEK Z INNYCH BIBLIOTEK

Zamówienia na publikacje z innych bibliotek realizuje Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Zamiejscowa.

więcej o

Wypożyczanie międzybiblioteczne krajowe jest bezpłatne. Za sprowadzanie materiałów bibliotecznych z bibliotek zagranicznych Biblioteka Jagiellońska pobiera opłatę, zgodnie z cennikiem opłat lub według faktury wystawionej przez bibliotekę wypożyczającą.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW

Dostępność książek i czasopism należy sprawdzić najpierw w Katalogu Bibliotek UJ, a następnie w innych katalogach.

więcej o

Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, przez formularz „Zapytaj bibliotekarza”, mailowo: oinka@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663 3444.

Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, przez formularz „Zapytaj bibliotekarza”, mailowo: oinka@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663 3444.

Zapraszamy także na wykłady z cyklu Ars Quaerendi.

Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, przez formularz „Zapytaj bibliotekarza”, mailowo: oinka@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663 3444.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOPIOWANIE

W Czytelni Głównej i Czytelni Pracowników Nauki dostępne są bezpłatne samoobsługowe skanery. Można również skorzystać z usług Sekcji Reprografii.
Więcej informacji na stronie Reprografia i inne usługi.

Tak, ale lampa błyskowa musi być wyłączona.

Tak, można zamówić usługi reprograficzne za pomocą formularza Zamówienie usługi reprograficznej. Zamówienia na kopie ze zbiorów specjalnych należy kierować do odpowiedniej sekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Osobisty odbiór kopii zamówionych w Sekcji Reprografii BJ jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–14:30 w pokoju nr 6, stary gmach Biblioteki, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 12 663 3558.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WiFi, KOMPUTERY, BAZY DANYCH, ZBIORY CYFROWE

W każdej czytelni oprócz Czytelni Materiałów Własnych. Na terenie biblioteki działa sieć wi–fi.

więcej o

Tak, szczegóły na stronie Dostęp do Internetu.
 

więcej o

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować do pana Marka Krośniaka na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663 3503

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej. W tym celu należy po wybraniu odpowiedniej bazy danych zalogować się podając swój adres i hasło do poczty uniwersyteckiej. Szczegóły na stronie Dostęp spoza sieci UJ.

więcej o

O możliwości kopiowania decyduje licencja. Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików. 

Pytania o warunki korzystania z konkretnych baz prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowej na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl lub telefonicznie na numer: 12 663 3444

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SZKOLENIA, ZWIEDZANIE, POKAZY

Proszę sprawdzić na stronie Szkolenia biblioteczne

Biblioteka organizuje Wykłady i warsztaty na zamówienie, a także indywidualne konsultacje.

Proszę sprawdzić na stronie Zwiedzanie BJ

Do sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego, e-mail: dzsbj@uj.edu.pl
Do sekcji Rękopisów, e-mail: bjmanus@uj.edu.pl
Do sekcji Zbiorów Muzycznych, e-mail: ozm@uj.edu.pl
Do sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych, e-mail: grafbj@uj.edu.pl, kartbj@uj.edu.pl
Do sekcji Starych Druków, e-mail: stardrbj@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH

Z rękopisów można skorzystać w Czytelni Rękopisów, e-mail: bjmanus@uj.edu.pl, tel. 12 663 3526

W Czytelni Starych Druków, e-mail: stardrbj@uj.edu.pl, tel. 12 663 3315

O zbiorach muzycznych informują pracownicy Sekcji Zbiorów Muzycznych, e-mail: ozm@uj.edu.pl, tel. 12 663 3470

W Czytelni Starych Druków, e-mail: grafbj@uj.edu.pl, tel. 12 663 3315

W Czytelni Starych Druków, e-mail: kartbj@uj.edu.pl, tel. 12 663 3315

Czytelni Starych Druków, e-mail: rarabj@uj.edu.pl, tel. 12 663 3315

W Czytelni Starych Druków. Zamówienia prosimy kierować na adres e-mail: sowiniec@gmail.com

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INNE

Organizacją wystaw zajmuje się Sekcja Wydarzeń Kulturalnych Oddziału Organizacji, e-mail: wystawy.bj@uj.edu.pl, tel. 12 663 3403, 12 663 3404

Proszę skontaktować się z p. Anną Baster, e-mail: anna.baster@uj.edu.pl, tel. 12 663 3558

Proszę skontaktować się z Sekcją Pozyskiwania Zbiorów Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: gromadzenie.BJ@uj.edu.pl, tel. 12 663 3507 

Więcej informacji na stronie "Współpraca"

Do Sekcji Pozyskiwania Zbiorów Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: gromadzenie.BJ@uj.edu.pl, tel. 12 663 3504

Do Sekcji Egzemplarza Obowiązkowego Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: gromadzenie.BJ@uj.edu.pl, tel. 12 663 3502 

Więcej informacji na stronie "Współpraca"