Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczalnie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczalnia

Nowy Gmach, parter

Tel. 12 663 34 20
       12 663 34 19
wypozyczalniabj@uj.edu.pl

Kierownik
Mgr Katarzyna Topolska
Nowy Gmach, parter, pok. 136
Tel. 12 663 34 02
katarzyna1.topolska@uj.edu.pl

 

W Wypożyczalni można:

 • dokonać wpisu do Biblioteki Jagiellońskiej
 • odebrać książki zamówione do wypożyczenia na zewnątrz oraz dokonać zwrotu książek
 • przedłużyć termin wypożyczenia książek
 • podbić kartę odejścia/obiegową oraz zamknąć konto biblioteczne

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów – link do załącznika nr 2 do Regulaminu, pkt. III §20

więcej o

więcej o

Książki należy zamawiać przez Katalog Bibliotek UJ. Link do strony Katalogu

30 dzieł:

 • nauczyciele akademiccy UJ
 • doktoranci UJ
 • pracownicy Archiwum UJ

20 dzieł:

 • biblioteki jednostek organizacyjnych UJ
 • biblioteki szkół wyższych Krakowa

15 dzieł:

 • pozostali pracownicy UJ
 • studenci UJ studiujący na dwóch lub większej liczbie kierunków
 • studenci kierunków międzywydziałowych UJ

10 dzieł:

 • studenci UJ studiujący na jednym kierunku
 • nauczyciele akademiccy i doktoranci innych uczelni Krakowa
 • pracownicy naukowi innych instytucji naukowych i kulturalnych Krakowa
 • instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa

5 dzieł:

 • studenci innych uczelni Krakowa
 • pozostali użytkownicy z prawem do wypożyczania na zewnątrz

W uzasadnionych wypadkach kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.

Książki są gotowe do odbioru po upływie 1 godziny od otrzymania e-maila z potwierdzeniem realizacji zamówienia.

Książki zamówione z magazynu ogólnego oraz książki, które były rezerwowane czekają 5 dni roboczych, od momentu zamówienia lub zwrócenia przez innego użytkownika.

Należy okazać jeden z trzech dokumentów: 
 • aktualną kartę biblioteczną 
 • aktywowaną elektroniczną legitymację studencką (ELS) z hologramem na trwający semestr 
 • aktywowaną legitymację doktoranta (ELD) z hologramem na trwający rok akademicki.

Nie, ponieważ przy wypożyczaniu dzieł na zewnątrz, rewers musi zostać podpisany przez właściciela karty bibliotecznej, aktywowanej elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) lub aktywowanej legitymacji doktoranta (ELD).

Wypożyczający ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Dzieł wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie odpożyczać) innym osobom lub instytucjom.

Prawo do wypożyczeń na 3 miesiące posiadają:

 • nauczyciele akademiccy UJ
 • doktoranci UJ
 • pracownicy Archiwum UJ
 • pozostali pracownicy UJ
 • biblioteki jednostek organizacyjnych UJ
 • nauczyciele akademiccy i doktoranci innych uczelni Krakowa
 • biblioteki szkół wyższych Krakowa

Prawo do wypożyczeń na 1 miesiąc posiadają:

 • studenci UJ studiujący na jednym kierunku
 • studenci UJ studiujący na dwóch lub większej liczbie kierunków
 • studenci kierunków międzywydziałowych UJ
 • studenci innych uczelni Krakowa
 • instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa
 • inni użytkownicy z prawem do wypożyczania na zewnątrz

Książki prolongować należy samodzielnie, po zalogowaniu się na konto czytelnika, przed upływem terminu zwrotu. Książka w momencie prolongaty nie może być zarezerwowana przez innego czytelnika. W sytuacji przekroczenia terminu dokonania samodzielnej prolongaty, możliwy jest kontakt telefoniczny z pracownikiem Wypożyczalni.
Przedłużenie terminu zwrotu jest możliwe w sytuacji, gdy okres prolongaty nie przekracza okresu ważności konta. 
Nie ma limitu prolongat.

Wypożyczone książki można zwracać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w Wypożyczalni Miejscowej. Istnieje możliwość odesłania książek pocztą na koszt własny na adres Biblioteki Jagiellońskiej (al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków) z dopiskiem „Wypożyczalnia”. Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Jagiellońskiej, a nie datę nadania.

Za nieterminowy zwrot wypożyczonego woluminu naliczana jest opłata 0,30 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jeżeli książka zostanie zwrócona w obrębie 10 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana (brane pod uwagę są dni kalendarzowe, również dni zamknięcia biblioteki).
5 dni przed terminem zwrotu książki czytelnik otrzymuje e-mail przypominający o zbliżającym się terminie zwrotu. Przypomnienie to ma wyłącznie charakter informacyjny, nieotrzymanie lub nieprzeczytanie e-maila nie zwalnia z opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych dzieł.

W razie przekroczenia tego terminu wysyłane jest upomnienie z wezwaniem do zwrotu przetrzymanych dzieł. Upomnienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Opłatę w wysokości 7 zł za pismo wysłane pocztą tradycyjną ponosi czytelnik. Biblioteka pobiera od czytelników opłatę za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła, niezależnie od wysłanego pisemnego upomnienia. 

W przypadku braku reakcji ze strony czytelnika Biblioteka ma prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zwrot dzieła lub zapłatę jego wartości ustalonej zgodnie z zarządzeniem dyrektora Biblioteki.
Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź niezwrócenie dzieł mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, stanowi podstawę pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na okres od 1 do 12 miesięcy.

Z dniem 1 października 2019 r. została ustalona opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonego dzieła w wysokości 0,30 zł od jednego woluminu za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jeżeli książka zostanie zwrócona przed upływem 10 dnia po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana (brane pod uwagę są dni kalendarzowe, również dni zamknięcia biblioteki).

W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Wypożyczalni Miejscowej i zastosować się do informacji o dalszym toku postępowania udzielonej przez pracownika Biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki Jagiellońskiej.

Nie, książki z bibliotek wydziałowych odbiera/zwraca się lub prolonguje tylko w konkretnych bibliotekach wydziałowych.