Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty finansowane z NCN

Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850 - 1918

Kierownik projektu: Michał Lewicki

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Termin realizacji: 2017-2021

Wartość  projektu: 99 554,00 zł

Celem projektu jest udokumentowanie, zbadanie i ocena dorobku edytorskiego w zakresie publikacji nutowych wydawców działających w Krakowie w latach 1850–1918.

Druk muzyczny był w XIX wieku najważniejszym środkiem rozprzestrzeniania repertuaru muzycznego, i najważniejszym sposobem ponadlokalnego dystrybuowania dzieł muzycznych. Tym samym edytorstwo muzyczne było jedną z najważniejszych części składowych życia muzycznego w XIX-wiecznej Europie. W II połowie XIX wieku Kraków stał się trzecim – po Warszawie i Lwowie – najbardziej aktywnym ośrodkiem edytorstwa muzycznego na ziemiach polskich. Pomimo dużego znaczenia edytorstwa muzycznego dla kultury muzycznej i ruchu wydawniczego w Krakowie, zagadnienie to było podejmowane przez badaczy jedynie sporadycznie, i w ograniczonym zakresie.

Zamierzeniem projektu jest uzupełnienie tych białych plam w historii polskiej kultury muzycznej.

Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej, t. 11

Kierownik projektu: dr Ryszard Tatarzyński

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Termin realizacji: 25.02.2013 - 24.02.2016

Wartość  projektu: 264 253,00 zł

Katalog średniowiecznych łacińskich rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej jest pier­wszym krytycznym ka­talogiem, najważniejszego dla polskiej nauki, filozofii i te­o­lo­gii, zbioru źródeł. Wydawany od 1980 r. katalog stanowi też jedno z najważniejszych i najpełniejszych opracowań zbioru tekstów dotyczących średniowiecznego Uniwersytetu Krakowskiego.

Dotąd zostało wydane 10 tomów Katalogu: pierwsze pięć na za­sadzie porozumienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Biblioteki Jagiellońskiej) z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Tomy 6-10 zostały w całości sfi­nan­so­wa­ne ze środków publicznych (Kamitet Badań Naukowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki), druk t. 6 był częściowo dofinansowany ze środków własnych Biblioteki Ja­giel­­loń­skiej.

Pra­ce nad Katalogiem obejmują dzieła z zakresu ogólnie pojętej w średniowieczu nauki, a zwłaszcza nauczania na średniowiecznym uniwersytecie,
w ramach ówczesnych wydziałów: filozofii, prawa, teologii i medycyny.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11863 - 12360. Archiwum Domowe Pawlikowskich. Cz. 3

Kierownik projektu: dr Monika Jaglarz

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Termin realizacji: 08.03.2013 - 07.03.2016

Wartość  projektu: 230 205,00 zł

W ramach projektu zostanie opracowany kolejny tom jednego z podstawowych wydawnictw podających naukową informację o zasobie rękopiśmiennym Biblioteki Jagiellońskiej.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11863 - 12360. Archiwum Domowe Pawlikowskich cz.3, będzie zawierał opisy jednostek składających się na spuściznę rękopiśmienną po Michale Pawlikowskim (1887-1970). Opracowanie to jest kontynuacją badań nad Archiwum Domowym Pawlikowskich, które zostały przeprowadzone w latach 2005-2008 i 2009-2012  w ramach projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Proweniencje poloników z Pruskiej Biblioteki Państwowej tzw. „Berlinki" przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej – analiza zasobu w oparciu o cyfrowe repozytorium.

Kierownik:  dr Jacek Partyka                                                                                                   

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Termin realizacji  02.2013-02.2016

Wartość projektu: 1 099 805,00 zł

Biblioteka Jagiellońska jest depozytariuszem dawnej Pruskiej  Biblioteki Państwowej, w powszechnej świadomości funkcjonującej jako tzw. Berlinka. Po zakończeniu II wojny światowej ten księgozbiór został odnaleziony w miejscowości Grussau (dziś Krzeszów) na Dolnym Śląsku i złożony w Bibliotece Jagiellońskiej na mocy dekretu z 1946 roku o mieniu poniemieckim i porzuconym, jako depozyt rządu polskiego. W Bibliotece Jagiellońskiej przechowywane są następujące zbiory pochodzące z tej kolekcji: starodruki, rękopisy, grafiki, mapy, muzykalia.

Kolekcja „berlińska", zwłaszcza w odniesieniu do jej zasobu druków, nie została  dotychczas zanalizowana w sposób zadowalający; zawarte w niej polonika, z punktu widzenia dziejów kultury i umysłowości narodu polskiego, zasługują na kompletny i pogłębiony ogląd naukowy.
W ramach projektu powołano zespół naukowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie oryginalnych badań proweniencyjnych nad dotychczas niewyodrębnionym i nieopracowanym elementem polonikowym w obrębie kolekcji dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej, tzw. „Berlinki".

Ponadto celem projektu jest stworzenie cyfrowego repozytorium, zbudowanego w oparciu o Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową, co pozwoli na zabezpieczenie, zdigitalizowanie i globalne upowszechnienie tego zasobu, jak również umożliwi szeroką i zdalną weryfikację, w oglądzie świata naukowego, osiągniętych rezultatów, a także, w ujęciu globalnym, otworzy dostęp do kolejnego składnika Pruskiej Biblioteki Państwowej, czyniąc zeń w jeszcze większym stopniu łatwo uchwytny element kultury europejskiej i światowej.

Prowadzone badania zostaną poszerzone o pogłębioną refleksję dotyczącą typów gromadzonych dokumentów, ich pierwotnych właścicieli, ekslibrisów, znaków własnościowych i opraw. Zastosowana metoda będzie stanowić połączenie opisu zasobu dokonywanego z autopsji, zgodnie z normami ISBD (International Standard Book Description) oraz formatu Marc-21 dla starodruków, rękopisów, druków nowych i muzykaliów. Wsparciem do badań będzie cyfrowe repozytorium zasobu zbudowane w oparciu o internetową platformę Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zbiory objęte projektem można znaleźć tutaj: Berlinka Polonica