Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie zabytkowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz rozwój bibliotecznych zasobów cyfrowych dla utrwalenia dorobku kulturowego polskiego piśmiennictwa.

Zbio­ry bi­blio­tecz­ne to wy­jąt­ko­wo cen­ny ele­ment dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, któ­re­go ochro­na jest po­win­no­ścią każ­de­go po­ko­le­nia. Jest ona ze­spo­łem róż­no­rod­nych i zło­żo­nych dzia­łań, zmie­rza­ją­cych do za­pew­nie­nia zbio­rom bez­pie­czeń­stwa i do­bre­go sta­nu za­cho­wa­nia, a tak­że od­po­wied­nich wa­run­ków udo­stęp­nia­nia. Ochro­na zbio­rów na­le­ży do pod­sta­wo­wych za­dań bi­blio­tek (art. 4.1.1. Usta­wy o bi­blio­te­kach z 27.06.1997).

Po­cząt­ki di­gi­ta­li­za­cji w Pol­sce się­ga­ją koń­ca lat 90. W przy­pad­ku bi­blio­tek kra­kow­skich sys­te­ma­tycz­ny pro­ces di­gi­ta­li­za­cji roz­po­czął się do­pie­ro w 1999 r. Po­nie­waż mo­że on być re­ali­zo­wa­ny tak­że przy wy­ko­rzy­sta­niu usług ze­wnętrz­nych, ko­niecz­ne jest wy­mie­nie­nie Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej jako tej, któ­ra pierw­sza w kra­ju — już w roku 1995, przy udzia­le fir­my ko­mer­cyj­nej — ze­ska­no­wa­ła i za­pi­sa­ła na pły­tach CD dzie­ło Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka De Re­vo­lu­tio­ni­bus. Dwa lata póź­niej zo­stał opra­co­wa­ny pro­jekt me­mo­ria­łu O po­trze­bie ra­to­wa­nia dzie­dzic­twa kul­tu­ry pol­skiej w zbio­rach bi­blio­tecz­nych i ar­chi­wal­nych XIX i XX wie­ku. Nad pod­sta­wo­wy­mi te­za­mi me­mo­ria­łu, a zwłasz­cza pro­ble­ma­ty­ką kwa­śne­go pa­pie­ru, dys­ku­to­wa­no pu­blicz­nie pod­czas II Kon­gre­su Tech­no­lo­gii Che­micz­nej we Wro­cła­wiu we wrze­śniu 1997 r., gdzie wy­su­nię­to po­stu­lat stwo­rze­nia stra­te­gicz­ne­go pro­gra­mu rzą­do­we­go w tym za­kre­sie. Mimo że o sys­te­ma­tycz­nej di­gi­ta­li­za­cji zbio­rów w Bi­blio­te­ce Ja­giel­loń­skiej mó­wić moż­na do­pie­ro od 2003 r. — od chwi­li za­ku­pu przez bi­blio­te­kę od­po­wied­nich urzą­dzeń — jej udzia­łu w po­cząt­kach di­gi­ta­li­za­cji zbio­rów w Pol­sce po­mi­nąć nie moż­na.

Pro­jekt „Ja­giel­loń­ska Bi­blio­te­ka Cy­fro­wa" jest za­tem bez­po­śred­nim efek­tem po­dej­mo­wa­nych ini­cja­tyw w za­kre­sie czyn­nej ochro­ny uni­ka­to­wych zbio­rów bi­blio­tecz­nych przed nie­od­wra­cal­ną de­gra­da­cją i bez­pow­rot­ną utra­tą.

Zapraszamy do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej 

Link do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej