Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

 

Punkty MEiN: 20

 

 

R. 1, 1949 – R. 71-72, 2021-2022 – dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej


 

Biuletyn BJ w Jagiellońskiej Bibliotece CyfrowejCentral and Eastern European Online LibraryBazHum

 


 

Arianta Central European Journal Of Social Sciences And Humanities 

     Index_Copernicus

 

Wydanie anglojęzycznego numeru specjalnego Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 673/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Termin realizacji zadania: 06.03.2019–31.08.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt z redakcją "Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej" odbywa się drogą elektroniczną.

Adres e-mail: biuletynbj@uj.edu.pl

Podstawowe informacje

„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, ISSN 0006-3940, e-ISSN 2450-0410
Rocznik wydawany nakładem Biblioteki Jagiellońskiej.
Podstawowym językiem czasopisma jest język polski.
Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

Redakcja „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”

Redaktor naczelny: Remigiusz Sapa

Redaktorzy tematyczni:
Krzysztof Zamorski (historia)
Zdzisław Pietrzyk (historia, bibliologia)
Monika Jaglarz (bibliotekoznawstwo)
Lucyna Nowak (kodykologia)

Redaktorzy językowi:
Joanna Pypłacz (język angielski)
Marek Krośniak (język angielski)
Jacek Partyka (język polski)

Rada Naukowa

Lidija Snicarczuk, Lwowska Naukowa Biblioteka, Lwów, Ukraina
Hana Bočková, Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy
Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci

Prof. dr hab. Waldemar Kowalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Prof. dr hab. Roman Maria Zawadzki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Historia „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”

"Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" pojawił się w 1949 roku jako kilkunastostronicowy kwartalnik, rejestrujący prawie wyłącznie znaczniejsze nowości wydawnicze, które wpływały do biblioteki. Stanowił on nawiązanie rozpowszechnianego przez Bibliotekę Jagiellońską w latach 1928-1938, również metodą powielaczową, "Spisu Ważniejszych Przybytków".
W roku 1953 kwartalnik, którego treść została rozszerzona o rozprawki i artykuły naukowe, publikowany wciąż w formie maszynopisu powielanego zmienił nazwę po raz pierwszy ("Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz Bibliotek, Instytutów, Seminariów i Zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego"), w roku 1954 stało się to raz drugi ("Biuletyn Miesięczny Biblioteki Jagiellońskiej") i w roku 1955 po raz trzeci ("Biuletyn Miesięczny"). W roku 1956 pojawiły się w nim ilustracje. Powrót do pierwotnej nazwy nastąpił w roku 1957. Wtedy też po raz pierwszy "Biuletyn" otrzymał formę drukowaną, nadto z miesięcznika stał się półrocznikiem. W kolejnym roku (1958) część jego nakładu zaczęła stanowić przedmiot wymiany z bibliotekami zagranicznymi. Wtedy też ustaliło się dzisiejsze brzmienie tytułu czasopisma: "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej". W roku 1960 włączono je do składu wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rok 1967 przyniósł wydatne rozszerzenie kręgu współpracowników periodyku, w sposób znaczący nastąpiło w związku z tym wzbogacenie zasięgu jego możliwości naukowych. Zmieniła się też struktura układu "Biuletynu", w znacznej mierze obowiązująca do dziś.
W roku 2013 „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” został ujęty na liście „B” (czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor) wykazu czasopism naukowych prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; publikowanym w nim artykułom zaczęto przyznawać 1 punkt, a od roku 2015 – 7). Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej nie został ujęty w ministerialnym wykazie czasopism naukowych z roku 2019, by wrócić do tego wykazu w grudniu 2021 roku (20 punktów).
Kolejni redaktorzy czasopisma to: Adam Bar (do 1955), Irena Barowa (od 1955), Ignacy Zarębski (od 1960), Stanisław Grzeszczuk (od 1967), Władysław Serczyk (od 1974), Jan Pirożyński (od 1980), Marian Zwiercan (od 1983), Andrzej Obrębski (od 2003), Zdzisław Pietrzyk (od 1999, od 2018), Remigiusz Sapa (od 2021). 

Profil tematyczny „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”

W „Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej” zamieszczane są:

 • niepublikowane wcześniej, oryginalne artykuły naukowe, 
 • niepublikowane wcześniej, oryginalne komunikaty,
 • coroczna kronika Biblioteki Jagiellońskiej.

Zakres tematyczny artykułów i komunikatów przyjmowanych do publikacji wyznacza strategia Biblioteki Jagiellońskiej, która zakłada, że Biblioteka działa w „oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, doświadczenia profesjonalne oraz wiedzę naukową” i „przyczynia się do rozwoju wiedzy i praktyki bibliotekarskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i dorobku naukowego dla przyszłych pokoleń”.  Z jednej strony kładzie nacisk na rozwijanie rzetelnej wiedzy stanowiącej podstawę dla innowacyjnych rozwiązań w praktyce bibliotekarstwa akademickiego (naukowego) oraz na znajomość najnowszych rozwiązań i trendów w owej praktyce, a z drugiej na poszerzanie wiedzy naukowej na temat materiałów zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej. W „Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej” publikowane będą:

 • w pełni recenzowane artykuły naukowe oparte na oryginalnych badaniach naukowych lub oryginalnych propozycjach teoretycznych, w tym metodologicznych, podejmujące problematykę:
 • różnych aspektów komunikacji naukowej;
 • współczesnego bibliotekarstwa akademickiego (preferowane są badania stosowane wspierające rozwój Biblioteki Jagiellońskiej), w tym zagadnienia potrzeb, zachowań i satysfakcji użytkowników, usług, procesów i technologii bibliotecznych, zarządzania informacją naukową, danymi naukowymi i biblioteką, relacji z interesariuszami oraz trendów i zjawisk w światowym bibliotekarstwie akademickim;
 • zbiorów bibliotecznych, w tym przede wszystkim tych zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej, unikatowych i stanowiących szczególną wartość dla nauki, kultury i dziedzictwa, oraz ich roli dla nauki, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących historii;
 • historii Biblioteki Jagiellońskiej i działalności jej pracowników jako bibliotekarzy.
 • akceptowane przez redakcję komunikaty dotyczące:
 • istotnych wydarzeń profesjonalnych związanych z działalnością Biblioteki Jagiellońskiej i aktywnością zawodową jej pracowników;
 • szczególnie wartościowych zasobów i nowych nabytków Biblioteki Jagiellońskiej;
 • nowych, szczególnie ważnych dla bibliotekarstwa akademickiego zjawisk, produktów, technologii itp.
 • akceptowana przez redakcję coroczna kronika Biblioteki Jagiellońskiej


Tak określony profil tematyczny „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” nadaje mu charakter interdyscyplinarny, ale zogniskowany wokół działalności Biblioteki Jagiellońskiej, wpisując się przede wszystkim w zakres nauk o komunikacji społecznej i mediach (z racji treści o charakterze bibliotekoznawczym, bibliologicznym i informatologicznym) oraz historii.

Plik do pobrania – Instrukcja – artykuł naukowy (149 kB, PDF)

Plik do pobrania –  Instrukcja – komunikaty (150 kB, PDF)

Plik do pobrania – Karta informacyjna (17 kB, DOCX)
Plik do pobrania – Deklaracja (21 kB, DOCX)
Plik do pobrania – Zgoda na publikację (18 kB, DOCX)

Podstawowe kryteria dopuszczenia artykułu do procedury recenzowania

 • Zgodność z profilem tematycznym czasopisma.
 • Charakter naukowy.
 • Znaczenie i oryginalność podejmowanej problematyki.
 • Zgodność z wymaganiami sformułowanymi w instrukcji.

Procedura recenzowania

 1. Każda publikacja proponowana do druku w „Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej” jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów powoływanych spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor lub autorzy publikacji.
 2. Recenzja ma charakter obustronnie anonimowy (tzw. double-blind) – recenzent nie wie, kto jest autorem recenzowanego artykułu, a jego autor nie wie, kto wykonuje recenzję.
 3. Recenzent deklaruje brak konfliktu interesów w relacjach z autorem (tzn. zależności zawodowej, pokrewieństwa, aktualnej, bezpośredniej współpracy naukowej itd.). 
 4. W sprawie dopuszczenia lub odrzucenia artykułu do publikacji recenzent wypowiada się pisemnie, stosując kwestionariusz przygotowany przez Redakcję. Recenzja zawiera jednoznacznie sformułowany wniosek co do warunków przyjęcia artykułu do publikacji lub o jego odrzuceniu.
 5. Lista recenzentów współpracujących z „Biuletynem” jest publicznie dostępna (w serwisie WWW „Biuletynu”).
 6. O przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu autorzy informowani są w ciągu 10 tygodni od otrzymania przez Redakcję kompletnego i zgodnego z instrukcją zgłoszenia.

Plik do pobrania – Formularz recenzji (22,6 kB, DOCX)

Procedura oceny komunikatów zgłoszonych do publikacji w „Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej”

Decyzje podejmuje Redaktor „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”.

Kryteria dopuszczenia artykułu do procedury recenzowania.

 1. Zgodność z profilem tematycznym czasopisma.
 2. Waga i oryginalność podejmowanej problematyki.
 3. Logiczność i spójność wypowiedzi.
 4. Zgodność z wymaganiami sformułowanymi w instrukcji.

O przyjęciu bądź odrzuceniu komunikatu autorzy informowani są w ciągu 5 tygodni od otrzymania przez Redakcję kompletnego i zgodnego z instrukcją zgłoszenia.