Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestr przybytków rękopiśmiennych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestr przybytków rękopiśmiennych za lata 1945–1990 i 1999–2023

1. Indeksy

W indeksach do akcesji przyjęto układ nazw osobowych i miejscowych wg alfabetu polskiego. Duchownych i wojskowych oznaczono w indeksie dodatkową informacją w nawiasach okrągłych. Postacie występujące pod pseudonimami oraz posługujące się nazwiskami złożonymi ujęto pod nazwiskami uznanymi za powszechnie przyjęte. Dla instytucji oraz czasopism jako wyznacznik w indeksie przyjęto miejscowość, z którą są one związane swą działalnością. 
Przy nazwach osobowych i miejscowych podano cyfry, odsyłające do numeru jednostki archiwalnej w obrębie danego roku (czyli sygnatury akcesyjnej).

2. Opisy akcesyjne

Pliki w zakładce „Rejestr przybytków” zawierają opisy jednostek akcesji (przybytków) z Sekcji Rękopisów BJ za lata 1945–1990 oraz 1999–2023. Opisy za lata 1991–1998 są dostępne w postaci katalogu kartkowego oraz pliku w komputerze w Czytelni Rękopisów BJ. 
Przygotowano uproszczony opis inwentarzowy archiwaliów z wyszczególnieniem ich formy zapisu (np. rkp., masz.), nazw własnych oraz dat powstania dla dokumentów. W przypadku tomów korespondencji nazwiska autorów umieszczono w porządku alfabetycznym. Końcowy fragment opisu akcesyjnego dotyczy proweniencji archiwaliów, czyli sposobu ich nabycia (np. kupno, dar, depozyt) przez Bibliotekę. Informacje pochodzące spoza dokumentu oraz słowa o nieustalonym odczycie podano w nawiasach kwadratowych.

 

Usługa przeglądania Rejestru przybytków rękopiśmiennych została udostępniona w witrynie Biblioteki Jagiellońskiej przed 2019 rokiem, stąd nie jest w pełni dostosowana do standardu WCAG 2.1. W celu uzyskania pomocy lub informacji proszę skontaktować się z pracownikiem Oddziału Zbiorów Specjalnych pod numerem telefonu 12 663 3519, e-mail: bjmanus@uj.edu.pl