Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalogi tradycyjne drukowane

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalogi drukowane

Ważniejsze z opublikowanych katalogów zbiorów Biblioteki.

Katalogi te dostępne są w wielu bibliotekach polskich i zagranicznych, niektóre także w wersji cyfrowej.

K a t a l o g i    d r u k o w a n e    r ę k o p i s ó w

Władysław Wisłocki: Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. l-II. Kraków 1877-1881. (sygn. 1-4174).

Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur,

 • Vol. 1-10 (cod. 8-1500), Wratislaviae 1980-2012, Vol. I - Vol. X dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej
 • Vol. 1 numeros continens inde ab 8 usque ad 331 composuerunt S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan -1980;
 • Vol. 2 numeros continens inde ab 332 usque ad 444 composuerunt M. Kowalczyk, M. Markowski, G. Zathey, M. Zwiercan -1982;
 • Vol. 3 numeros continens inde ab 445 usgue ad 563 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan -1984;
 • Vol. 4 numeros continens inde ab 564 usque ad 667 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan -1988;
 • Vol. 5 numeros continens inde ab 668 usque ad 771 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, M. Zwiercan -1992. Indices vol. 1-5 -1997;
 • Vol. 6 numeros continens inde ab 772 usque ad 1190 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, M. Zwiercan -1996;
 • Vol. 7 numeros continens inde ab 1191 usque ad 1270 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan - 2000;
 • Vol. 8 numeros continens inde ab 1271 usque ad 1353 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan - 2004;
 • Vol. 9 numeros continens inde ab 1354 usque ad 1430 composuerunt M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan - 2008;
 • Vol. 10 numeros continens inde ab 1431 usque ad 1500 composuerunt A. Kozłowska, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, W. Zega, M. Zwiercan – Cracoviae 2012;
 • Vol. 11 numeros continens inde ab 1501 usque ad 1575 composuerunt A. Kozłowska, L. Nowak, A. Sobańska, A. Świeboda, R. Tatarzyński, W. Zega – Cracoviae 2016;

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1938-2012, Dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej 

 • Nr 4175-6000, Kraków 1938 (powielany maszynopis);
 • Nr 6001-7000, Cz. 1-2 oprac. A. Jałbrzykowska, J. Zathey, Indeks oprac. A. Jałbrzykowska, Z. Łagodowa, J. Tyszkowska, Kraków 1962-1963;
 • Nr 7001-8000, Cz. 1-3 oprac. A. Jałbrzykowska, Indeks oprac. A. Jałbrzykowska, J. Tyszkowska, Kraków 1966-1968;
 • Nr 8001-9000, Cz. 1-2 oprac. W. Bandura, A. Jałbrzykowska, Indeks, oprac. W. Bandura, J. Grzybowska, A. Kotula, Kraków 1971-1974;
 • Nr 9001-10000, Cz. 1-3, Indeks oprac. J. Grzybowska, E. Malicka, Kraków 1977-1987;
 • Nr 10000-11000, Cz. 1: nr 10001-10500, oprac. Z. Koziński, E. Malicka, Z. Pietrzyk, Kraków 1997;
 • Nr 10000-11000, Cz. 2: nr 10501-11000, oprac. J. Grzybowska, Z. Koziński, E. Malicka, Z. Pietrzyk, Kraków 2002;
 • Nr 11001-11434, Archiwum domowe Pawlikowskich Cz. 1: oprac. I. Bator, J. Grzybowska, M. Jaglarz, U.Klatka, pod red. E. Malickiej Kraków 2008;
 • Nr 11435-11862, Archiwum domowe Pawlikowskich Cz. 2: oprac. I. Bator, G. Fulara, M. Jaglarz, J. Jaśkowiec, U. Klatka, E. Malicka, pod red. M. Jaglarz i E. Malickiej Kraków 2012;
 • Nr 11863-12385, Archiwum domowe Pawlikowskich Cz. 3: oprac. J. Baster, G. Fulara, I. Hojda, M. Jaglarz, U. Klatka, E. Malicka, pod red. M. Jaglarz i E. Malickiej, Kraków 2016;

K a t a l o g i    d r u k o w a n e    s t a r y c h    d r u k ó w

Inkunabuły

W. Wisłocki, Incunabula typographica Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis inde ab inventa arte imprimendi ad A. 1500 secundum Haini "Repertorium bibliographicum" una cum conspectu virorum, qui libros olim habuerant, benefactorum Bibliothecae ligatorum Cracoviensium per ordinem alphabeti, Cracoviae 1900.

K. Piekarski, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Inwentarz przybytków z lat 1900-1927, nr 1-75, "Przegląd Biblioteczny", R. 3 (1930), z. 1 i odbitka: Kraków 1930.

K. Piekarski, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Inwentarz przybytków z lat 1900-1935, nr 76-187, "Przegląd Biblioteczny", R. 10 (1936), z. 2 i odbitka: Kraków 1936.

A. Lewicka-Kamińska, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. – Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis. Opracowała Anna Lewicka-Kamińska przy współudziale Heleny Friedberg, Marii Kowalczyk, Ludwiki Tabeau, Kraków 1962.

A. Lewicka-Kamińska, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog przybytków za lata 1962-1967. – Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis. Catalogus accessionum ab A. MDCCCCLXII ad A. MDCCCCLXVII, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. 18 (1968), z. 2, s. 5-57 i odb.


Druki z XVI wieku

Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej. – Catalogus librorum polonicorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica asservantur. Pod red. Mariana Malickiego i Ewy Zwinogrodzkiej opracowali: Małgorzata Gołuszka, Marian Malicki, Wanda Ptak-Korbel, Zofia Wawrykiewicz, Ewa Zwinogrodzka, T. I: A-Ł, Kraków 1991; T. II: M-Ż, Kraków 1994; T. III: Indeksy, Kraków 1995.

Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asservantur : BJ 16. – Katalog druków XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie : BJ 16. Curavit Marianus Malicki, confecerunt Margarita Gołuszka, Marianus Malicki, Romana Piech, Wanda Ptak-Korbel, Eva Szczawińska, Sophia Wawrykiewicz, Eva Zwinogrodzka, Baden-Baden : Verlag Valentin Koerner, 2002-2005.

T. I: A - Biblia (2002); T. II: Bibliander – Cz (2002); T. III: D – Glogoviensis (2003);

T. IV: Gnaphaeus - Lily (2003); T. V: Linacre – Patrizi (2004); T. VI: Pauli – Sidonius (2004); T. VII: Sieben – Ż (2005); T. VIII: Indeksy (w druku).

A. Obrębski, Volsciana. Katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego, Kraków 1999.


Druki XV-XVIII wieku

J. Reiss, Książki o muzyce od XV do XVII wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. [Cz. 1], "Exlibris. Czasopismo poświęcone książce", R. VI (1924), s. 85-118; Cz. 2: Kraków 1934; Cz. 3: Od wieku XVI do wieku XVIII, Kraków 1938.

Bernstein Ignacy, Katalog dzieł treści przysłowiowej, składających bibliotekę Ignacego Bernsteina  (t.1-2, Warszawa 1900 oraz reprint Hildesheim 2003). Zawiera również książki i czasopisma z XIX wieku. Dostęp online: tom 1 oraz tom 2

Inne

J. Muczkowski, Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych, a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych. – Recueil de gravures sur bois imprimé dans divers ouvrages polonais au seizième et au dix-septième siècle, dont les planches sont conservées à la Bibliothèque de l'Université de Jagellon, Kraków 1849. [Reprint: Kraków 1985]. Dostęp online: POLONA 

A. Lewicka-Kamińska, Nieznane ekslibrisy polskie XVI wieku w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków 1974.

 
D r u g i    o b i e g

Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (Kraków 2001).

 
I N N E

Katalog czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej  (t. 1-9, Kraków 1974-1986).

Bernstein Ignacy, Katalog dzieł treści przysłowiowej, składających bibliotekę Ignacego Bernsteina  (t.1-2, Warszawa 1900 oraz reprint Hildesheim 2003). Zawiera stare druki oraz książki i czasopisma z XIX wieku. Dostęp online: tom 1 oraz  tom 2