Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestr przybytków rękopiśmiennych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis zawartości

1. Indeksy

W indeksach do akcesji przyjęto układ nazw osobowych i miejscowych wg alfabetu polskiego. Duchownych i wojskowych oznaczono w indeksie dodatkową informacją w nawiasach okrągłych. Postacie występujące pod pseudonimami oraz posługujące się nazwiskami złożonymi ujęto pod nazwiskami uznanymi za powszechnie przyjęte. Dla instytucji oraz czasopism jako wyznacznik w indeksie przyjęto miejscowość, z którą są one związane swą działalnością.

Przy nazwach osobowych i miejscowych podano cyfry, odsyłające do numeru jednostki archiwalnej w obrębie danego roku (czyli sygnatury akcesyjnej).
 

2. Opisy akcesyjne

Pliki w zakładce „Rejestr przybytków” zawierają opisy jednostek akcesji (przybytków) z Sekcji Rękopisów BJ za lata 1945-1970 oraz za lata 2001-2018. Opisy za lata 1971-2000 są dostępne w postaci katalogu kartkowego w Czytelni Rękopisów BJ.

Przygotowano uproszczony opis inwentarzowy archiwaliów z wyszczególnieniem ich formy zapisu (np. rkp., masz.), nazw własnych oraz dat powstania dla dokumentów. W przypadku tomów korespondencji nazwiska autorów umieszczono w porządku alfabetycznym. Końcowy fragment opisu akcesyjnego dotyczy proweniencji archiwaliów, czyli sposobu ich nabycia (np. kupno, dar, depozyt) przez Bibliotekę. Informacje pochodzące spoza dokumentu oraz słowa o nieustalonym odczycie podano w nawiasach kwadratowych.