Informacja bibliograficzna, informacja faktograficzna (rzeczowa), realizacja kwerend

Informacja bibliograficzna obejmuje:

Informacja faktograficzna (rzeczowa) obejmuje niewymagające pogłębionych poszukiwań wyszukiwanie danych faktograficznych w oparciu o zasoby dostępne w BJ:

Realizacja kwerend obejmuje wymagające pogłębionych poszukiwań w drukowanych i elektronicznych zbiorach dostępnych w BJ przygotowywanie:

  • obszernych informacji rzeczowych i bibliograficznych
  • większych bibliograficznych zestawień tematycznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Zasady stosowane przy realizacji kwerend:

  • Zamówienie należy przesłać na piśmie:
  • Zamówienie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem; zamówienia anonimowe albo podpisane tylko imieniem nie będą realizowane.
  • Biblioteka może odmówić wykonania kwerend wyjątkowo pracochłonnych lub wymagających poszukiwań w materiałach znajdujących się poza Biblioteką. W takim przypadku udzieli wskazówek dotyczących źródeł informacji.
  • Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpływania.
  • Biblioteka nie opracowuje zestawień bibliograficznych do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych.
  • W przypadku przygotowywania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy pobierana jest opłata, o czym Czytelnik będzie wcześniej zawiadomiony. Wysokość opłaty jest zależna od czasu przeznaczonego na opracowanie kwerendy i jest pobierana nawet wówczas, jeśli kwerenda dała wynik negatywny. Szczegóły podane są w Cenniku usług specjalnych BJ.