Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak zostać czytelnikiem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak zostać czytelnikiem

Karta biblioteczna jest wydawana w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Jagiellońskiej.

Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.

Dla studentów uczelni krakowskich, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), funkcję karty bibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej pełni ta legitymacja, wcześniej aktywowana w Wypożyczalni BJ.

Osoby zapisujące się do Biblioteki Jagiellońskiej:

 • zobowiązują się do przestrzegania "Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej"
 • potwierdzają prawdziwość podanych danych osobowych własnoręcznym podpisem
 • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej

Zgodnie z wymogiem "Ustawy o ochronie danych osobowych" kartoteka czytelników bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego została zarejestrowana w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o podawanie przy wpisie/prolongacie aktualnego adresu e-mail. Umożliwi to bezpośredni kontakt pozwalający na:

 • zawiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanej książki
 • przesłanie przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu książki
 • przesłanie upomnienia o zwrot książki.

Czytelnicy z UJ - dokumenty wymagane przy zapisie lub prolongacie

Studenci:

 • studenci studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich
  • dowód tożsamości
  • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na pierwszy semestr 2019/20 i/lub na drugi semestr 2019/20 i/lub na pierwszy semestr 2020/21

ELS zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach i do wypożyczania poza BJ.

 • studenci studiów podyplomowych:
  • dowód tożsamości

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • studenci odbywający naukę w ramach programu MOST:
  • dowód tożsamości

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • zagraniczni studenci UJ odbywający naukę w ramach programu "Erasmus":
  • dowód tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej - dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej - paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • zagraniczni studenci UJ, których pobyt na uczelni trwa krócej niż 3 miesiące:
  • dowód tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej - dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej - paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ tylko w czytelniach.

Doktoranci:

 • dowód tożsamości
 • aktualna legitymacja doktorancka

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Uwaga!

Za doktorantów UJ uznaje się osoby prowadzące badania lub zajęcia dydaktyczne w poszczególnych instytutach UJ oraz studentów studiów doktoranckich. Nie są uznawane za doktorantów osoby związane z UJ wyłącznie osobą promotora.

Pracownicy:

nauczyciele akademiccy:

 • dowód tożsamości
 • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Karta biblioteczna samodzielnych pracowników naukowych UJ jest ważna przez 5 lat.

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 • dowód tożsamości
 • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

emerytowani pracownicy UJ:

 • dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający związek z UJ

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów UJ:

 • deklaracja dla Wypożyczeń Miejscowych pod­pisana przez kierownika biblioteki, opatrzona pieczęcią firmową zawierająca nazwisko i wzór podpisu osoby upoważnionej do obsługi konta (druk do pobrania w Wypożyczalni Miejscowej lub na portalu BJ)
 • dowód tożsamości (1 osoby upoważnionej do odbioru, prolongaty i zwrotu książek)

Czytelnicy spoza UJ - dokumenty wymagane przy zapisie lub prolongacie

Szkoły wyższe Krakowa na zasadach współpracy i świadczenia wzajemnych usług UJ z innymi uczelniami (lub wg odrębnych ustaleń z Dyrekcją BJ)

 • studenci studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich:
  • dowód tożsamości
  • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na pierwszy semestr 2019/20 i/lub na drugi semestr 2019/20 i/lub na pierwszy semestr 2020/21

ELS zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • doktoranci:
  • dowód tożsamości
  • aktualna legitymacja doktorancka

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

 • pracownicy:
  • nauczyciele akademiccy:
   • dowód tożsamości
   • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim
    Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
   • dowód tożsamości
   • aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim
    Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Pracownicy innych instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych zlokalizowanych w Krakowie

  • dowód tożsamości
  • aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Koła Grodzkiego w Krakowie:

 • dowód tożsamości
 • aktualna legitymacja członkowska

Pozostałe osoby fizyczne

 • dowód tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej - paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania za zbiorów BJ tylko na miejscu w czytelniach.

Biblioteki szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa:

 • deklaracja dla Wypożyczeń Miejscowych podpisana przez kierownictwo, opatrzona pieczęcią firmową, zawierająca nazwisko i wzór podpisu osoby upoważnionej do obsługi konta.(druk po pobrania w Wypożyczalni Miejscowej lub na portalu BJ)
 • dowód tożsamości (1 osoby upoważnionej do odbioru, prolongaty i zwrotu książek)

Uczniowie szkół miasta Krakowa:

 • pełnoletni uczniowie szkół średnich i policealnych:
  • dowód tożsamości
  • aktualna legitymacja szkolna
  • Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.
 • niepełnoletni:
  • aktualna legitymacja szkolna
  • Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania za zbiorów BJ tylko na miejscu w czytelniach.

Karta trzydniowa

Osoby zainteresowane, na podstawie dowodu tożsamości, mogą raz w roku skorzystać bezpłatnie z karty trzydniowej (przez trzy kolejne dni kalendarzowe). Umożliwia ona dostęp do zbiorów tylko na miejscu w czytelniach.

Uwaga!

Kartę trzydniową można uzyskać również przed godzinami otwarcia Wypożyczalni (za pośrednictwem pracownika ochrony, na parterze w Nowym Gmachu).

Ważność karty/ELS

W związku z sytuacją epidemiczną i zmienioną organizacją pracy w Wypożyczalni Miejscowej ważność aktualnych kont czytelniczych ulega wydłużeniu:

 • do 30 listopada 2020 r. dla studentów, dla czytelników wypożyczających na podstawie aktualnej legitymacji służbowej/zaświadczenia o zatrudnieniu/umowy o pracę oraz bibliotek szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa, pełnoletnich uczniów szkół średnich i policealnych.
 • do 28 lutego 2021 r. dla nauczycieli akademickich i doktorantów, dla czytelników uprawnionych do korzystania tylko w czytelniach, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, bibliotekarzy sieci bibliotek UJ oraz pracowników Archiwum UJ i Muzeum UJ.

Karta biblioteczna samodzielnych pracowników naukowych UJ jest ważna przez 5 lat.

Prolongata karty/ELS

Prolongatę karty bibliotecznej/ELS uzyskuje się a podstawie takich samych dokumentów jak przy wpisie, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Jagiellońskiej.

Opłaty

Opłaty:

 • za założenie konta i wykonanie karty bibliotecznej - 15 zł
 • za prolongatę karty bibliotecznej lub aktywację ELS uczelni krakowskich - 5 zł
 • za wydanie duplikatu karty - 20 zł
 • za nieterminowy zwrot wypożyczonego woluminu – 0,30 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy (treść zarządzenia).  Jeżeli książka zostanie zwrócona w obrębie 10 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana (brane pod uwagę są dni kalendarzowe, również dni zamknięcia biblioteki).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron