Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak zostać czytelnikiem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak uzyskać kartę biblioteczną

Jak uzyskać kartę biblioteczną

Karta biblioteczna jest wydawana w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Jagiellońskiej. Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.

Dla studentów uczelni krakowskich, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), funkcję karty bibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej pełni ta legitymacja, wcześniej aktywowana w Wypożyczalni BJ.

Osoby zapisujące się do Biblioteki Jagiellońskiej:

 • zobowiązują się do przestrzegania "Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej"
 • potwierdzają prawdziwość podanych danych osobowych własnoręcznym podpisem
 • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej

Zgodnie z wymogiem "Ustawy o ochronie danych osobowych" kartoteka czytelników bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego została zarejestrowana w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o podawanie przy wpisie/prolongacie aktualnego adresu e-mail. Umożliwi to bezpośredni kontakt pozwalający na:

 • zawiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanej książki
 • przesłanie przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu książki
 • przesłanie upomnienia o zwrot książki.

Studenci:

studenci studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich

 • dowód tożsamości
 • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na rok akademicki 2021/22

ELS zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach i do wypożyczania poza BJ.

studenci studiów podyplomowych:

 • dowód tożsamości

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

studenci odbywający naukę w ramach programu MOST:

 • dowód tożsamości

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

zagraniczni studenci UJ odbywający naukę w ramach programu "Erasmus":

 • dowód tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej - dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej - paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

zagraniczni studenci UJ, których pobyt na uczelni trwa krócej niż 3 miesiące:

 • dowód tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej - dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej - paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ tylko w czytelniach.

Doktoranci:

 • dowód tożsamości
 • aktualna legitymacja doktorancka

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Uwaga:

Za doktorantów UJ uznaje się osoby prowadzące badania lub zajęcia dydaktyczne w poszczególnych instytutach UJ oraz studentów studiów doktoranckich. Nie są uznawane za doktorantów osoby związane z UJ wyłącznie osobą promotora.

Pracownicy:

nauczyciele akademiccy:

 • dowód tożsamości
 • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Karta biblioteczna samodzielnych pracowników naukowych UJ jest ważna przez 5 lat.

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 • dowód tożsamości
 • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

emerytowani pracownicy UJ:

 • dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający związek z UJ

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów UJ:

 • deklaracja dla Wypożyczeń Miejscowych pod­pisana przez kierownika biblioteki, opatrzona pieczęcią firmową zawierająca nazwisko i wzór podpisu osoby upoważnionej do obsługi konta. Druk do pobrania w Wypożyczalni Miejscowej lub na portalu BJ - przejdź dalej, aby pobrać deklarację
 • dowód tożsamości (1 osoby upoważnionej do odbioru, prolongaty i zwrotu książek)

Szkoły wyższe Krakowa na zasadach współpracy i świadczenia wzajemnych usług UJ z innymi uczelniami (lub wg odrębnych ustaleń z Dyrekcją BJ)

studenci studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich:

 • dowód tożsamości
 • elektroniczna legitymacja studencka z ważnym hologramem na rok akademicki 2021/22

ELS zostaje aktywowana jako karta biblioteczna BJ i uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

doktoranci:

 • dowód tożsamości
 • aktualna legitymacja doktorancka

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

pracownicy:

 • nauczyciele akademiccy:
  • dowód tożsamości
  • aktualne informacje o pracowniku umieszczone na stronie internetowej uczelni/aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim
   Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.
 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
  • dowód tożsamości
  • aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim
   Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Pracownicy innych instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych zlokalizowanych w Krakowie

 • dowód tożsamości
 • aktualna legitymacja służbowa/zaświadczenie o zatrudnieniu ważne do 30 dni/umowa o pracę podpisana w danym roku akademickim

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.

Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Koła Grodzkiego w Krakowie:

 • dowód tożsamości
 • aktualna legitymacja członkowska

Pozostałe osoby fizyczne

 • dowód tożsamości (dla obcokrajowców z Unii Europejskiej dowód osobisty lub paszport, dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej - paszport)

Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania za zbiorów BJ tylko na miejscu w czytelniach.

Biblioteki szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa:

 • deklaracja dla Wypożyczeń Miejscowych podpisana przez kierownictwo, opatrzona pieczęcią firmową, zawierająca nazwisko i wzór podpisu osoby upoważnionej do obsługi konta. Druk po pobrania w Wypożyczalni Miejscowej lub na portalu BJ -  przejdź dalej, aby pobrać deklarację
 • dowód tożsamości (1 osoby upoważnionej do odbioru, prolongaty i zwrotu książek)

Uczniowie szkół miasta Krakowa:

 • pełnoletni uczniowie szkół średnich i policealnych:
  • dowód tożsamości
  • aktualna legitymacja szkolna
  • Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów BJ zarówno w czytelniach, jak i do wypożyczania poza BJ.
 • niepełnoletni:
  • aktualna legitymacja szkolna
  • Wydana karta biblioteczna uprawnia do korzystania za zbiorów BJ tylko na miejscu w czytelniach.

Osoby zainteresowane, na podstawie dowodu tożsamości, mogą raz w roku skorzystać bezpłatnie z karty trzydniowej (przez trzy kolejne dni kalendarzowe). Umożliwia ona dostęp do zbiorów tylko na miejscu w czytelniach.

Uwaga:

Kartę trzydniową można uzyskać również przed godzinami otwarcia Wypożyczalni (za pośrednictwem pracownika ochrony, na parterze w Nowym Gmachu).

Karta biblioteczna/ELS aktywowana jako karta zachowuje ważność w przypadku:

 • studentów, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, innych czytelników wypożyczających na podstawie aktualnej legitymacji służbowej/zaświadczenia o zatrudnieniu/umowy o pracę oraz bibliotek szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa, pełnoletnich uczniów szkół średnich i policealnych do 31 października 2022
 • nauczycieli akademickich, doktorantów oraz czytelników uprawnionych do korzystania tylko w czytelniach do 31 grudnia 2022.

Karta biblioteczna samodzielnych pracowników naukowych UJ jest ważna przez 5 lat.

Prolongatę karty bibliotecznej/ELS uzyskuje się a podstawie takich samych dokumentów jak przy wpisie, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Jagiellońskiej.

Biblioteka pobiera opłaty:

 • za założenie konta i wykonanie karty bibliotecznej - 15 zł
 • za prolongatę karty bibliotecznej lub aktywację ELS uczelni krakowskich - 5 zł
 • za wydanie duplikatu karty - 20 zł
 • za nieterminowy zwrot wypożyczonego woluminu – 0,30 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jeżeli książka zostanie zwrócona w obrębie 10 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana (brane pod uwagę są dni kalendarzowe, również dni zamknięcia biblioteki).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron