Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

F.A.Q.

najczęstsze pytania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ

Czytelnicy odbierają dzieła osobiście i tylko za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej BJ lub aktywowanej elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Nie. Przy wypożyczaniu na zewnątrz rewers musi być podpisany przez właściciela karty bibliotecznej BJ lub aktywowanej legitymacji studenckiej.

Książki zamówione z Magazynu Ogólnego czekają 5 dni roboczych od momentu otrzymania e-maila. Książki, które były rezerwowane czekają 5 dni roboczych, od momentu zwrócenia przez innego czytelnika. Czytelnik otrzymuje e-mail, że dana książka jest już dostępna do odbioru.

Wypożyczający ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Dzieł wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie odpożyczać) innym osobom lub instytucjom.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych,
 • egzemplarzy archiwalnych i archiwizowanych,
 • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych (z wyjątkiem księgozbioru Wypożyczalni – sygnatury rozpoczynające się od "BJ W"),
 • druków ulotnych,
 • gazet i innych czasopism,
 • dzieł wydanych w Polsce do roku 1968 włącznie (w przypadku nauczycieli akademickich i pracowników naukowych udostępnianie na zewnątrz ogranicza się do roku 1950 włącznie),
 • dzieł obcych wydanych do roku 1920,
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych, przewodników turystycznych
 • druków wydanych za granicą w języku polskim lub polskich autorów
 • wydawnictw albumowych, miniaturowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.,
 • materiałów audiowizualnych i na nośnikach elektronicznych,
 • dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.

Liczba książek wypożyczonych równocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 5 dzieł. Prawo do większej ilości wypożyczeń posiadają:
 • nauczyciele akademiccy i doktoranci UJ - do 30 dzieł
 • pozostali pracownicy UJ - do 15 dzieł
 • studenci UJ studiujący na jednym kierunku - do 10 dzieł
 • studenci UJ studiujący na dwóch lub większej liczbie kierunków oraz studenci kierunków międzywydziałowych UJ – do 15 dzieł
 • nauczyciele akademiccy i doktoranci innych uczelni Krakowa, pracownicy naukowi innych instytucji naukowych i kulturalnych - do 10 dzieł
 • biblioteki jednostek organizacyjnych UJ oraz biblioteki szkół wyższych Krakowa - do 20 dzieł
 • instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa - do 10 dzieł
W uzasadnionych wypadkach kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.

 • Dzieła wypożycza się czytelnikom na okres 1 miesiąca
 • Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi instytucji naukowych i kulturalnych, doktoranci, bibliotekarze sieci bibliotek UJ oraz pracownicy Archiwum UJ i Muzeum UJ mają prawo wypożyczania dzieł na okres do 3 miesięcy
 • Biblioteki jednostek organizacyjnych UJ wypożyczają czasopisma na okres do jednego roku, pozostałe druki na okres do 3 miesięcy
 • Biblioteki szkół wyższych Krakowa wypożyczają dzieła na okres do 3 miesięcy
 • Instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa mają prawo wypożyczać dzieła na okres do 1 miesiąca

Przedłużenie terminu zwrotu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy okres prolongaty nie przekracza okresu ważności konta. Książka w momencie prolongaty nie może być zarezerwowana przez innego czytelnika oraz termin jej zwrotu nie może być przekroczony. Książki prolongować można samodzielnie, po zalogowaniu się na koncie czytelnika. Prolongaty dzieł nieujętych w Katalogu Bibliotek UJ należy dokonywać osobiście w Wypożyczalni. Nie ma limitu prolongat.

Przetrzymanie wypożyczonego dzieła skutkuje zablokowaniem konta czytelnika, tzn. niemożnością wypożyczenia kolejnych dzieł. 5 dni przed terminem zwrotu książki czytelnik otrzymuje e-mail przypominający o zbliżającym się terminie zwrotu. Przypomnienie to ma wyłącznie charakter informacyjny, nieotrzymanie lub nieprzeczytanie e-maila nie zwalnia z opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych dzieł. W razie przekroczenia tego terminu wysyłane jest upomnienie. Przy braku reakcji ze strony czytelnika Biblioteka ma prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zwrot dzieła lub zapłatę jego wartości ustalonej zgodnie z zarządzeniem dyrektora Biblioteki.

Upomnienie może być wysłane pocztą, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Biblioteka pobiera od czytelników opłatę za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła, niezależnie od wysłanego pisemnego upomnienia. Wysokość opłat reguluje odrębne zarządzenie dyrektora.

Opłaty za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła obowiązują również pracowników oraz jednostki organizacyjne UJ, biblioteki uczelni Krakowa oraz instytucje naukowe, kul­turalne i oświatowe Krakowa.

Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź niezwrócenie książek mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, stanowi podstawę pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na okres od 1 do 12 miesięcy.

Z dniem 1.10.2019 została ustalona opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonego dzieła w wysokości 0,30 zł od jednego woluminu za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jeżeli książka zostanie zwrócona w ciągu 10 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana (brane pod uwagę są dni kalendarzowe, również dni zamknięcia biblioteki).

W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Wypożyczalni Miejscowej i zastosować się do informacji o dalszym toku postępowania udzielonej przez pracownika Biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki Jagiellońskiej.

Tak, oddać wypożyczone książki może inna osoba.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY I ARCHIWIZOWANY

A

Egzemplarz archiwalny to druk polski, wydany po roku 1968. Jego sygnatura rozpoczyna się od litery A. Przechowywany jest w oddzielnym magazynie archiwalnym. Jest przeznaczony do wieczystego archiwizowania na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Jest udostępniany w wyjątkowych wypadkach dla celów naukowych, artystycznych i wydawniczych, wyłącznie na miejscu w Czytelni Pracowników Nauki lub w Czytelni Głównej (Lectorium) i tylko wtedy, gdy Biblioteka nie posiada innego egzemplarza, a poszukiwane dzieło nie znajduje się w innych bibliotekach Krakowa. Zezwolenia na korzystanie udziela uprawniony pracownik katalogów. Fakt wypożyczenia egzemplarza użytkowego przez innego czytelnika nie stanowi podstawy do uzyskania zgody na korzystanie z egzemplarza archiwalnego.

W przypadku uzyskania zgody na korzystanie z egzemplarza archiwalnego, należy wypełnić papierowy rewers do Czytelni Pracowników Nauki lub do Czytelni Głównej (Lectorium) i przekazać go osobie dyżurującej w Katalogu Alfabetycznym. Egzemplarz archiwalny można również zamówić:

Prosimy o podanie sygnatury archiwalnej, tytułu, autora i rocznika (w przypadku czasopism) oraz numeru karty Czytelnika Biblioteki Jagiellońskiej.

Zamówienia egzemplarzy archiwalnych realizowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 11:00. Czas oczekiwania do godziny. Egzemplarza archiwalnego nie można kserować ani skanować.

Archiw.

Jest to druk polski wydany do roku 1968, także niektóre polonica zagraniczne. Po sygnaturze jest dopisek Archiw. Przechowywany jest w magazynie ogólnym; przeznaczony do archiwizowania. Nie jest wypożyczany na zewnątrz.

Egzemplarz archiwizowany należy zamawiać przez elektroniczny formularz zamówienia, wyłącznie do Czytelni Pracowników Nauki. Konieczne jest podanie skrótu Archiw. po sygnaturze. Realizacja odbywa się od poniedziałku do soboty, standardowo co godzinę.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPROWADZANIE DO BJ KSIĄŻEK Z INNYCH BIBLIOTEK

Tak. Więcej informacji zob. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczanie książek z bibliotek polskich jest bezpłatne, czytelnik płaci natomiast za sprowadzenie książki z bibliotek zagranicznych – ceny zob. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW

Trzeba skorzystać z odpowiedniego katalogu BJ. Sprawdzanie należy rozpocząć od Katalogu Bibliotek UJ. Jeśli tam poszukiwanych książek i czasopism nie będzie, trzeba skorzystać z innych katalogów.
Więcej informacji na stronie Katalogi.

Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, telefonicznie: 12 663 3444 albo e-mailowo: oinka@uj.edu.pl.

Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, telefonicznie: 12 663 3444 albo e-mailowo: oinka@uj.edu.pl.

Zapraszamy także na wykład "Strategie wyszukiwania" z cyklu Ars Quaerendi.

Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, telefonicznie: 12 663 3444 albo e-mailowo: oinka@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOPIOWANIE

Tak, ale lampa błyskowa musi być wyłączona.

Tak. Szczegóły podane są w przepisach porządkowych poszczególnych czytelń.

Tak. Zamówienia na kopie z druków wydanych od 1801 r. należy kierować do Sekcji Reprografii, e-mail: repro.bj@uj.edu.pl. Zamówienia na kopie ze zbiorów specjalnych należy kierować do odpowiedniej sekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Osobisty odbiór kopii zamówionych w Sekcji Reprografii BJ jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:30 w pokoju nr 6, stary gmach Biblioteki, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 12 663 3558.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WiFi, KOMPUTERY, BAZY DANYCH, ZBIORY CYFROWE

W każdej czytelni i gabinecie. Zasady korzystania są podane w Regulaminie BJ, w załączniku nr 15 "Przepisy porządkowe dla korzystających z komputerów, infomatów i bezprzewodowego dostępu do internetu (wi-fi)".

W BJ czytelnicy mający aktywną kartę biblioteczną mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu (WiFi) UJ. Dla nowych czytelników jest to możliwe w następnym dniu po aktywacji. Przejdź na podstronę Dostęp do internetu, aby uzyskać więcej informacji.

Na pytania dotyczące korzystania z zasobów sieciowych dostępnych dla pracowników i studentów UJ (czasopisma pełnotekstowe i bazy online) odpowiada pan Marek Krośniak, tel. 12 663 3503, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej pod warunkiem, że umowa licencyjna na to zezwala. Szczegóły na podstonie: Bazy zakupione – informacja o dostępie

Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SZKOLENIA, ZWIEDZANIE, POKAZY

Informacja podana jest na podstronie: Lekcje biblioteczne

Tak, szczegóły podane są na podstronie: Ars Quaerendi Plus

Informacja podana jest na podstronie: Zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej

Do Oddziału Zbiorów Specjalnych. Dane kontaktowe na podstronie: Struktura organizacyjna BJ 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH

Informacja podana jest na podstronie: Czytelnia Rękopisów

Informacja podana jest na podstronie: Czytelnia Starych Druków

O zbiorach muzycznych informują pracownicy Sekcji Zbiorów Muzycznych Oddziału Zbiorów Specjalnych. Szczegółowe informacje na podstronach:
Oddział Zbiorów Specjalnych
Gabinet Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

W Gabinecie Zbiorów  Graficznych i Kartograficznych. Więcej informacji na podstronie: Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

W Gabinecie Zbiorów  Graficznych i Kartograficznych. Więcej informacji na podstronie: Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Do Gabinetu Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych. Więcej informacji na podstronie: Gabinet Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

W Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych. Szczegóły (m.in. katalogi) zob. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INNE

Organizacją wystaw zajmuje się Sekcja Wydarzeń Kulturalnych Oddziału Organizacji. Informacje kontaktowe do Oddziału Organizacji dostępne na podstronie ze strukturą organizacyjną BJ

Użytkowaniem sali konferencyjnej zajmuje się dyr. Aleksandra Cieślar, e-mail: aleksandra.cieslar@uj.edu.pl, tel. 12 663 3561

Proszę skontaktować się z Sekcją Pozyskiwania Zbiorów Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: grombj@uj.edu.pl, tel. 12 663 3507

Do Sekcji Pozyskiwania Zbiorów Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: grombj@uj.edu.pl, tel. 12 663 3504

Do Sekcji Pozyskiwania Zbiorów Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: grombj@uj.edu.pl, tel. 12 663 3506

Do Sekcji Egzemplarza Obowiązkowego Oddziału Gromadzenia Zbiorów, tel. 12 663 3501, e-mail: grombj@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron