Patrimonium

Termin realizacji: 01.2017 - 01.2020

Wartość projektu: 98 633 924 zł (w tym 17 160 160 zł po stronie Biblioteki Jagiellońskiej)

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”  znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Projekt powstał w celu udostępnienia cyfrowych wersji zbiorów bibliotecznych stanowiących cenne i unikalne polskie dziedzictwo kulturowe. Zdigitalizowane i udostępnione zasoby kultury będą pochodziły ze zbiorów dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej (BN) i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), których zbiory ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie są zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego na podstawie ustawy i aktów wykonawczych.

Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej i będą udostępniane na portalu Polona oraz na portalu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Dzięki temu dostęp do Narodowego Zasobu Bibliotecznego będzie nieograniczony.

Realizacja projektu potrwa trzy lata. Do 2020 roku zdigitalizowanych zostanie ok. milion obiektów z czego 348 734 dokumenty będą stanowiły obiekty BJ. Zbiór ten tworzy; 5500 rękopisów, 10000 starodruków, 550 arkuszy map, 50 atlasów, 2000 fotografii i rycin, 4000 druków muzycznych,13740 numerów czasopism konspiracyjnych, 1046 druków ulotnych, 1672 afiszy oraz 310176 czasopism.