HaZarD

Akronim HaZarD to skrót od pełnej nazwy Projektu, którego celem jest "Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie" w latach 2013 - 2014.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidzianych dla IV Priorytetu obejmującego szkolnictwo wyższe i naukę.

Działania realizowane w ramach tego Priorytetu mają na celu "wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni", co nastąpi dzięki:

  • doskonaleniu jakości kształcenia przez włączenie pracodawców i instytucji rynku pracy w proces dydaktyczny i dostosowanie efektów kształcenia dla potrzeb rynku pracy przy użyciu stworzonego w tym celu Portalu Internetowego.
  • podniesieniu kompetencji 210 osób kadry kierowniczej UJ w zakresie zarządzania uczelnią do XII 2014 r. poprzez wizyty studyjne na innych uczelniach, seminaria oraz szkolenia.
  • zharmonizowaniu procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania jakością pracy uczelni do XII 2014 r.

W niniejszym projekcie Biblioteka Jagiellońska realizuje prace w ramach zadania III, tj.  stworzenie bazy bibliograficznej pracowników UJ.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.