Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

F.A.Q.

najczęstsze pytania

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

F.A.Q. - najczęstsze pytania

Jeśli strona internetowa nie zawiera poszukiwanych informacji, jeśli nie ma ich także wśród poniższych odpowiedzi, można wysłać pytanie do bibliotekarza, pisząc na adres oinka@uj.edu.pl lub poprzez formularz

Wypożyczanie na zewnątrz

Egzemplarz archiwalny i archiwizowany

Sprowadzanie książek do BJ z innych bibliotek

Wyszukiwanie materiałów

Kopiowanie, drukowanie

Korzystanie z komputerów, Internetu, baz danych, zbiorów elektronicznych

Szkolenia, zwiedzanie, pokazy

Korzystanie ze zbiorów specjalnych

Inne


Odpowiedzi

 

Wypożyczanie na zewnątrz

 

 

Co jest potrzebne do odebrania w Bibliotece zamówionej książki?
Czytelnicy odbierają dzieła osobiście i tylko za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej BJ / aktywowanej elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

 

 

Czy można odebrać książki dla kogoś? Np. dla koleżanki lub kogoś z rodziny?
Nie. Przy wypożyczaniu na zewnątrz rewers musi być podpisany przez właściciela karty bibliotecznej BJ / aktywowanej legitymacji studenckiej.

 

 

Jak długo czekają w Wypożyczalni Miejscowej zamówione książki?
Książki zamówione z Magazynu Ogólnego czekają 5 dni roboczych od momentu otrzymania e-maila. Książki, które były rezerwowane czekają 5 dni roboczych, od momentu zwrócenia przez innego czytelnika. Czytelnik otrzymuje e-mail, że dana książka jest już dostępna do odbioru.

 

 

Kto ponosi odpowiedzialność za wypożyczone dzieła?
Wypożyczający ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Dzieł wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie odpożyczać) innym osobom lub instytucjom.

 

 

Czego nie można wypożyczyć do domu, czyli czego nie należy zamawiać do Wypożyczalni Miejscowej, tylko do czytelń?

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych,
 • egzemplarzy archiwalnych i archiwizowanych,
 • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych (z wyjątkiem księgozbioru Wypożyczalni – sygnatury rozpoczynające się od "BJ W"),
 • druków ulotnych,
 • gazet i innych czasopism,
 • dzieł wydanych w Polsce do roku 1968 włącznie (w przypadku nauczycieli akademickich i pracowników naukowych udostępnianie na zewnątrz ogranicza się do roku 1950 włącznie),
 • dzieł obcych wydanych do roku 1920,
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych, przewodników turystycznych
 • druków wydanych za granicą w języku polskim lub polskich autorów
 • wydawnictw albumowych, miniaturowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.,
 • materiałów audiowizualnych i na nośnikach elektronicznych,
 • dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.

 

 

 

Ile książek można wypożyczyć na zewnątrz?

 • Liczba książek wypożyczonych równocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 5 dzieł.
 • Prawo do większej ilości wypożyczeń posiadają:
  • nauczyciele akademiccy i doktoranci UJ - do 30 dzieł
  • pozostali pracownicy UJ - do 15 dzieł
  • studenci UJ studiujący na jednym kierunku - do 10 dzieł
  • studenci UJ studiujący na dwóch lub większej liczbie kierunków oraz studenci kierunków międzywydziałowych UJ – do 15 dzieł
  • nauczyciele akademiccy i doktoranci innych uczelni Krakowa, pracownicy naukowi innych instytucji naukowych i kulturalnych - do 10 dzieł
  • biblioteki jednostek organizacyjnych UJ oraz biblioteki szkół wyższych Krakowa - do 20 dzieł
  • instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa - do 10 dzieł
 • W uzasadnionych wypadkach kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.

 

 

Na jak długo można wypożyczyć książki z BJ?

 • Dzieła wypożycza się czytelnikom na okres jednego miesiąca
 • Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi instytucji naukowych i kulturalnych, doktoranci, bibliotekarze sieci bibliotek UJ oraz pracownicy Archiwum UJ i Muzeum UJ mają prawo wypożyczania dzieł na okres do trzech miesięcy
 • Biblioteki jednostek organizacyjnych UJ wypożyczają czasopisma na okres do jednego roku, pozostałe druki na okres do 3 miesięcy
 • Biblioteki szkół wyższych Krakowa wypożyczają dzieła na okres do trzech miesięcy
 • Instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa mają prawo wypożyczać dzieła na okres do jednego miesiąca

 

 

 

Jak i kiedy można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu książki?
Przedłużenie terminu zwrotu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy okres prolongaty nie przekracza okresu ważności konta. Książka w momencie prolongaty nie może być zarezerwowana przez innego czytelnika oraz termin jej zwrotu nie może być przekroczony. Książki prolongować można samodzielnie, po zalogowaniu się na koncie czytelnika. Prolongaty dzieł nieujętych w Katalogu Bibliotek UJ należy dokonywać osobiście w Wypożyczalni. Nie ma limitu prolongat.

 

 

 

Co się stanie gdy zostanie przekroczony termin zwrotu książki?
Przetrzymanie wypożyczonego dzieła skutkuje zablokowaniem konta czytelnika, tzn. niemożnością wypożyczenia kolejnych dzieł. 5 dni przed terminem zwrotu książki czytelnik otrzymuje e-mail przypominający o zbliżającym się terminie zwrotu. Przypomnienie to ma wyłącznie charakter informacyjny, nieotrzymanie lub nieprzeczytanie e-maila nie zwalnia z opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych dzieł. W razie przekroczenia tego terminu wysyłane jest upomnienie. Przy braku reakcji ze strony czytelnika Biblioteka ma prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zwrot dzieła lub zapłatę jego wartości ustalonej zgodnie z zarządzeniem dyrektora Biblioteki.

Upomnienie może być wysłane pocztą, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Biblioteka pobiera od czytelników opłatę za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła, niezależnie od wysłanego pisemnego upomnienia. Wysokość opłat reguluje odrębne zarządzenie dyrektora.

Opłaty za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła obowiązują również pracowników oraz jednostki organizacyjne UJ, biblioteki uczelni Krakowa oraz instytucje naukowe, kul­turalne i oświatowe Krakowa.

Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź niezwrócenie książek mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, stanowi podstawę pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na okres od 1 do 12 miesięcy.

 

 

Czy są jakieś opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek?
Z dniem 1.10.2019 została ustalona opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonego dzieła w wysokości 0,30 gr od jednego woluminu za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy. Jeżeli książka zostanie zwrócona w obrębie 10 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana (brane pod uwagę są dni kalendarzowe, również dni zamknięcia biblioteki).

 

 

Co należy zrobić, gdy wypożyczona książka uległa zniszczeniu lub została zagubiona?
W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Wypożyczalni Miejscowej i zastosować się do informacji o dalszym toku postępowania udzielonej przez pracownika Biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki Jagiellońskiej.

 

 

Czy ktoś może oddać za mnie książki?
Tak, oddać wypożyczone książki może inna osoba.

Egzemplarz archiwalny i archiwizowany

 

 

Co to jest egzemplarz archiwalny?
Egzemplarz archiwalny to druk polski, wydany po roku 1968. Sygnatura rozpoczyna się od litery A. Przechowywany jest w oddzielnym magazynie archiwalnym. Jest przeznaczony do wieczystego archiwizowania na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Jest udostępniany w wyjątkowych wypadkach.

 

 

Co to jest egzemplarz archiwizowany?
Jest to druk polski wydany do roku 1968, także niektóre polonica zagraniczne. Przechowywany w magazynie ogólnym; przeznaczony do archiwizowania. Nie jest wypożyczany na zewnątrz.

 

 

Jak rozpoznać egzemplarz archiwalny?
Sygnatura egzemplarza archiwalnego rozpoczyna się od litery A.

 

 

Jak rozpoznać egzemplarz archiwizowany?
Po sygnaturze znajduje się dopisek Archiw.

 

 

Czy egzemplarz archiwalny można zamawiać?
Egzemplarze archiwalne udostępnia się dla celów naukowych, artystycznych i wydawniczych, wyłącznie na miejscu w Czytelni Pracowników Nauki i tylko wtedy, gdy Biblioteka nie posiada innego egzemplarza, a poszukiwana pozycja nie znajduje się w innych bibliotekach Krakowa. Zezwolenia na korzystanie udziela uprawniony pracownik katalogów. Fakt wypożyczenia egzemplarza użytkowego przez innego czytelnika nie stanowi podstawy do uzyskania zgody na korzystanie z egzemplarza archiwalnego.

 

 

Jak zamawiać egzemplarz archiwalny?
W przypadku uzyskania zgody na korzystanie z egzemplarza archiwalnego, należy wypełnić papierowy rewers do Czytelni Pracowników Nauki i przekazać go osobie dyżurującej w Katalogu Alfabetycznym. Egzemplarze archiwalne realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 9, 11, 14. Czas oczekiwania do godziny.

 

 

Czy egzemplarz archiwizowany można zamawiać?
Egzemplarz archiwizowany można zamawiać samodzielnie wyłącznie do Czytelni Pracowników Nauki.

 

 

Jak zamawiać egzemplarz archiwizowany?
Egzemplarz archiwizowany należy zamawiać  przez elektroniczny formularz zamówienia do Czytelni Pracowników Nauki. Konieczne jest podanie skrótu Archiw. po sygnaturze. Realizacja odbywa się od poniedziałku do soboty, standardowo co godzinę.

Sprowadzanie książek do BJ z innych bibliotek

 

 

Książki, której szukam, nie ma ani w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, ani w katalogach kartkowych. Czy mogę sprowadzić ją z innej biblioteki w Polsce lub za granicą?
Tak. Więcej informacji zob. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 

 

Czy za sprowadzenie do BJ książki z innej biblioteki płaci się?
Wypożyczanie książek z bibliotek polskich jest bezpłatne, czytelnik płaci natomiast za sprowadzenie książki z bibliotek zagranicznych – ceny zob. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wyszukiwanie materiałów

 

 

Jak sprawdzić, czy interesujące mnie książki/czasopisma są w BJ?
Trzeba skorzystać z odpowiedniego katalogu BJ. Sprawdzanie należy rozpocząć od Katalogu Bibliotek UJ. Jeśli tam poszukiwanych książek/czasopism nie będzie, trzeba skorzystać z innych katalogów. Więcej informacji zob.: Katalogi.

 

 

Nie znalazłem potrzebnej mi książki w katalogach BJ, ale nie jestem pewien, czy dobrze szukałem. Do kogo mogę się zwrócić o pomoc?
Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, telefonicznie: 12-663 34 44 albo e-mailowo: oinka@uj.edu.pl.

 

 

Chcę wyszukać publikacje do mojej pracy licencjackiej. Kto może mi powiedzieć, jak to zrobić krok po kroku?
Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, telefonicznie: 12-663 34 44 albo e-mailowo: oinka@uj.edu.pl.

Zapraszamy także na wykład "Strategie wyszukiwania" z cyklu Ars Quaerendi, szczegóły zob.: Ars Quaerendi

 

 

Muszę uzupełnić opis bibliograficzny publikacji do mojej pracy. Kto może mi pomóc?
Najlepiej skontaktować się z Sekcją Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, osobiście w Czytelni Informacji Naukowej, telefonicznie: 12-663 34 44 albo e-mailowo: oinka@uj.edu.pl.

Kopiowanie, drukowanie

 

 

Czy w czytelniach BJ mogę robić zdjęcia swoim aparatem cyfrowym?
Tak, ale lampa błyskowa musi być wyłączona.

 

 

Czy mogę kserować publikacje w BJ?
Tak. Szczegóły podane są w przepisach porządkowych poszczególnych czytelń.

 

 

Czy nie przychodząc do BJ mogę zamówić kopie z dzieła posiadanego przez BJ?
Tak. Zamówienie na kopie z druków wydanych od 1801 r.  należy kierować do Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, e-mail: repro.bj@uj.edu.pl. Zamówienia na kopie ze zbiorów specjalnych należy kierować do odpowiedniej sekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych.

 

 

Gdzie mogę odebrać kopie zamówione w Sekcji Reprografii BJ?
Osobisty odbiór kopii zamówionych w Sekcji Reprografii BJ ma miejsce od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.30 w pok. 6, stary gmach Biblioteki, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 12 663 3558.

Korzystanie z komputerów, Internetu, baz danych, zbiorów elektronicznych

 

 

Gdzie w BJ można skorzystać z komputera z dostępem do Internetu?
W każdej czytelni i gabinecie. Zasady korzystania są podane w "Przepisach porządkowych dla korzystających z komputerów, infomatów i bezprzewodowego dostępu do internetu (wi-fi)". 

 

Czy mogę podłączyć swój laptop do Internetu w Bibliotece?W BJ czytelnicy mający aktywną kartę biblioteczną mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu (WiFi) UJ. Dla nowych czytelników jest to możliwe w następnym dniu po aktywacji. Więcej informacji >>

 

 

Mam problem z wyświetleniem pełnego tekstu w bazie zakupionej przez UJ. Kto może mi pomóc?
Na pytania dotyczące korzystania z zasobów sieciowych dostępnych dla pracowników i studentów UJ (czasopisma pełnotekstowe i bazy online) odpowiada Marek Krośniak, tel.: (12) 663 35 03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl.

 

 

Czy z zasobów cyfrowych (baz danych, zasobów pełnotekstowych), dostępnych w sieci UJ mogę też korzystać z mojego komputera domowego?
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej pod warunkiem, że umowa licencyjna na to zezwala. Szczegóły zob. Bazy zakupione – informacja o dostępie

 

 

Czy mogę kopiować artykuły i książki ze zbiorów elektronicznych biblioteki?
Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.


Szkolenia, zwiedzanie, pokazy

 

 

Chciałabym zamówić dla moich studentów szkolenie z korzystania z BJ. Do kogo się zwrócić?
Informacja podana jest w: Lekcje biblioteczne 

 

Moim studentom nie pasują terminy wykładów Ars Quaerendi, a zależałoby nam, żeby choć kilku wysłuchali. Czy można zorganizować konkretny wykład w innym terminie?
Tak. Szczegóły podane są w: Ars Quaerendi Plus

 

 

Chcielibyśmy zwiedzić BJ. Do kogo się zwrócić?
Informacja podana jest w: Zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej

 

 

Chciałbym zamówić dla moich studentów pokaz zbiorów specjalnych. Do kogo się zwrócić?
Do Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Korzystanie ze zbiorów specjalnych

 

 

Na jakich zasadach mogę w BJ skorzystać z rękopisów?
Informacja podana jest w: Czytelnia Rękopisów

 

 

Interesują mnie dzieła wydane przed r. 1800. Gdzie mogę z nich skorzystać?
Informacja podana jest w: Czytelnia Starych Druków

 

 

Kto udzieli mi informacji o posiadanych przez Bibliotekę drukowanych lub rękopiśmiennych muzykaliach?
O zbiorach muzycznych informują pracownicy Sekcji Zbiorów Muzycznych Oddziału Zbiorów Specjalnych. Szczegółowa informacja w: Oddział Zbiorów Specjalnych oraz w: Gabinet Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

 

 

Chciałbym przejrzeć zbiory typu: ryciny, portrety osób, widoki miast, pocztówki, albumy z widokami lub reprodukcjami dzieł sztuki. Gdzie to mogę zrobić?
W Gabinecie Zbiorów  Graficznych i Kartograficznych. Więcej informacji w: Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

 

 

Do pracy potrzebuję obejrzeć różne mapy i atlasy. W którym miejscu BJ je znajdę?
W Gabinecie Zbiorów  Graficznych i Kartograficznych. Więcej informacji w: Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

 

 

Gdzie się zwrócić, żeby skorzystać z programów i afiszów teatralnych, katalogów wydawniczych i katalogów wystaw?
Do Gabinetu Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych. Więcej informacji w: Gabinet Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych

 

 

Interesują mnie publikacje z tzw. drugiego obiegu funkcjonującego w PRL poza cenzurą w latach 1976-1990. Jak i gdzie mogę z nich skorzystać?
W Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych. Szczegóły (m.in. katalogi) zob. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Inne

 

 

Chcielibyśmy zorganizować w BJ wystawę. Do kogo się zwrócić?
Organizacją wystaw zajmuje się Sekcja Wydarzeń Kulturalnych Oddziału Organizacji. Informacje zob. Oddział Organizacji

 

 

Chcielibyśmy wynająć salę konferencyjną BJ. Do kogo się zwrócić?
Użytkowaniem sali konferencyjnej zajmuje się dyr. Aleksandra Cieślar, e-mail: aleksandra.cieslar@uj.edu.pl , tel.: (12) 663 35 61

 

 

Chciałbym nieodpłatnie przekazać BJ przekazanie książki i inne dokumenty. Do kogo się zwrócić?
Do Sekcji Pozyskiwania Zbiorów Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: grombj@uj.edu.pl, tel.: (12) 663 35 07

 

 

Do kogo mam się zwrócić, jeśli chcę sprzedać BJ książki?
Do Sekcji Pozyskiwania Zbiorów Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: grombj@uj.edu.pl, tel.: (12) 663 35 04

 

 

Chcielibyśmy nawiązać z BJ współpracę w zakresie wymiany zbiorów. Do kogo się zwrócić?
Do Sekcji Pozyskiwania Zbiorów Oddziału Gromadzenia Zbiorów, e-mail: grombj@uj.edu.pl, tel.: (12) 663 35 06

 

 

Do kogo mam przynieść należne BJ egzemplarze obowiązkowe?
Do Sekcji Egzemplarza Obowiązkowego Oddziału Gromadzenia Zbiorów, tel.:  (12) 663 35 01, e-mail: grombj@uj.edu.pl