Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

Punkty MEiN: 20

 

 

R. 1: 1949 - Special Issue: 2020 - dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej


 

Central and Eastern European Online Library Central European Journal Of Social Sciences And Humanities AriantaBrepolisBazHum

 


Jagiellońska Biblioteka CyfrowaIndex Copernicus


  

Wydanie anglojęzycznego numeru specjalnego Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 673/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Termin realizacji zadania: 06.03.2019–31.08.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

W "Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej" zamieszczane są niepublikowane oryginalne artykuły naukowe, obejmujące swym zakresem kwestie związane z szeroko pojętym bibliotekarstwem, w szczególności zaś prezentowane są wielotematycznie zawartości zbiorów bibliotek, z Biblioteką Jagiellońską na czele. Preferowana jest między innymi problematyka szeroko pojmowanej działalności bibliotecznej - katalogi komputerowe, konserwacja zbiorów, analizy obrazu wynikającego z różnorakich aspektów ankiet przeprowadzanych wśród czytelników. Od lat chętnie uwzględniane są materiały biograficzne, a także edycje źródeł historycznych bez względu na okres, którego dotyczą, publikowane są przedruki korespondencji, rozprawki historyczne w ogólności, a w szczególności te, których źródło tkwi zauważalnie w rękopiśmiennych materiałach znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej. W szczególnych przypadkach mogą też być uwzględnione prace luźniej związane z szeroko pojętą humanistyką.

"Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" pojawił się w 1949 roku jako kilkunastostronicowy kwartalnik, rejestrujący prawie wyłącznie znaczniejsze nowości wydawnicze, które wpływały do biblioteki. Stanowił on nawiązanie rozpowszechnianego przez Bibliotekę Jagiellońską w latach 1928-1938, również metodą powielaczową, "Spisu Ważniejszych Przybytków".

W roku 1953 kwartalnik, którego treść została rozszerzona o rozprawki i artykuły naukowe, publikowany wciąż w formie maszynopisu powielanego zmienił nazwę po raz pierwszy ("Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz Bibliotek, Instytutów, Seminariów i Zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego"), w roku 1954 stało się to raz drugi ("Biuletyn Miesięczny Biblioteki Jagiellońskiej") i w roku 1955 po raz trzeci ("Biuletyn Miesięczny"). W roku 1956 pojawiły się w nim ilustracje. Powrót do pierwotnej nazwy nastąpił w roku 1957. Wtedy też po raz pierwszy "Biuletyn" otrzymał formę drukowaną, nadto z miesięcznika stał się półrocznikiem. W kolejnym roku (1958) część jego nakładu zaczęła stanowić przedmiot wymiany z bibliotekami zagranicznymi. Wtedy też ustaliło się dzisiejsze brzmienie tytułu czasopisma: "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej". W roku 1960 włączono je do składu wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rok 1967 przyniósł wydatne rozszerzenie kręgu współpracowników periodyku, w sposób znaczący nastąpiło w związku z tym wzbogacenie zasięgu jego możliwości naukowych. Zmieniła się też struktura układu "Biuletynu", w znacznej mierze obowiązująca do dziś.

Kolejni redaktorzy czasopisma to: Adam Bar (do 1955), Irena Barowa (od 1955), Ignacy Zarębski (od 1960), Stanisław Grzeszczuk (od 1967), Władysław Serczyk (od 1974), Jan Pirożyński (od 1980), Marian Zwiercan (od 1983), Andrzej Obrębski (od 2003), Zdzisław Pietrzyk (od 1999, od 2018), Remigiusz Sapa (od 2021). 

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

ISSN 0006-3940

Online ISSN 2450-0410

Redaktor naczelny: Remigiusz Sapa

Redaktorzy tematyczni:
Krzysztof Zamorski (historia)
Zdzisław Pietrzyk (historia, bibliologia)
Monika Jaglarz (bibliotekoznawstwo)
Lucyna Nowak (kodykologia)

Redaktorzy językowi:
Joanna Pypłacz (język angielski)
Marek Krośniak (język angielski)
Jacek Partyka (język polski)

Lidija Snicarczuk, Lwowska Naukowa Biblioteka, Lwów, Ukraina
Hana Bočková, Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy
Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Waldemar Kowalski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Prof. dr hab. Roman Maria Zawadzki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

więcej o

Przejdź do dokumentu "Etyka wydawnicza"

Przejdź do dokumentu precyzującego zasady przygotowania tekstu do "Biutletynu Biblioteki Jagiellońskiej"

Pobierz Arkusz recenzji (86,4 KB, PDF)

Pobierz formularz Umowy wydawniczej (26,4 KB, RTF)

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
e-mail: biuletynbj@uj.edu.pl


Sekretarz redakcji: mgr Ewa Valde-Nowak ewa.valde-nowak@uj.edu.pl
Stary Gmach, parter, p. 5
tel. 12 663 35 91