Działalność Upowszechniająca Naukę

Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) to program finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polega na realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki poprzez jej upowszechnianie, promocję i popularyzację.  W ramach finansowania z programu DUN przewidziano  środki dla  bibliotek naukowych, m.in. na opracowywanie i udostępnianie w postaci elektronicznej informacji o naukowych zasobach bibliotecznych oraz na działalność wydawniczą. Biblioteka Jagiellońska zadania w ramach programu DUN realizuje od 2011 roku.

 

 

Zadanie realizowane w latach 2018/2019 w ramach umowy 604/P-DUN/2018

 

I. Rozbudowa bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ - książki z lat 1950-1989 – kontynuacja.

 

W latach 2018-2010 zostanie opracowanych kolejne 10 000 tytułów książek w ok. 19 000 woluminów. Będzie to kolejny etap opracowania retrospektywnego, przybliżający bardzo istotny cel tych prac, jakim jest rozpowszechnienie w sieci rozległej pełnej informacji o zasobach najstarszej polskiej książnicy.

 

II. Konsewacja, przeoprawa i oprawa 96 wolumenów czasopism medycznych z kolekcji XIX i pocz. XX w. (do 1945 r.).

 

Bogata kolekcja czasopism medycznych należąca do Biblioteki Medycznej UJ CM jest największym w regionie i niezwykle cennym dla kraju zasobem wiedzy o wartości kulturowej, historycznej, poznawczej i naukowej. Podjęcie działań konserwatorskich obejmujących przeoprawę i oprawę tych druków jest pierwszym etapem w drodze do udostępniania zbiorów w zdigitalizowanej formie poprzez Cyfrową Bibliotekę Medyczną UJ CM.

 

III. Katalog Wydawnictw Kartograficznych - mapy geograficzne, topograficzne i geologiczne

 

Celem zadania jest skatalogowanie w NUKAT/KKZBUJ archiwalnych zbiorów kartograficznych Biblioteki Instytutu Nauk Geologicznych UJ - 880 ark. map, 90 vol. tekstów objaśniających do map oraz 30 jednotomowych atlasów kartograficznych (łącznie 1000 rekordów).

 

 

IV. Kolekcja poloników z księgozbioru prof. Szymona Deptuły.

 

Celem działania jest utrzymanie, poprzez działania konserwacyjne i systematyczne uszeregowanie prowadzące do upowszechnienia, materiałów dokumentujących dzieje Polonii w USA oraz udostępnienie ich do badań naukowych. Wybrany do utrzymania zasób w postaci prasy polonijnej wydawanej w okresie pocz. XX wieku jest cennym i unikatowym w skali kraju materiałem do prowadzenia kulturoznawczych, polonijnych, historycznych czy politologicznych badań i dociekań naukowych.

 

V. Katalog spuścizn rękopiśmiennych wybitnych naukowców i artystów

 

Wprowadzenie do NUKAT/KKZBUJ opisów bibliograficznych 1 600 rękopisów, tj. 13.33% z 12 000 stałych sygnatur rękopisów przechowywanych w zbiorach Sekcji Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej stanowi pierwszy etap planowanej ewidencji elektronicznej dokumentów rękopiśmiennych należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

 

 

 

 

Zadanie realizowane w latach 2017/2018 w ramach umowy 660/P-DUN/2017

I. Rozbudowa bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ – książki z lat 1950-1989 – kontynuacja.

Celem zadania jest kontynuacja (realizowanego od 2011 r.) retrospektywnego opracowania i  udostępnienie w sieci rozległej informacji w postaci elektronicznej o 10 000 książek wydanych w latach 1950-1989.

Wartość całkowita projektu: 278 765 zł

 

Zadania realizowane w  latach 2016/2017 w ramach umowy nr 523/P-DUN/2016

I. Prace naukowe uczelni polskich wydane w latach 1950-1989.

Celem zadania jest udostępnienie informacji o unikatowym ze względu na stopień kompletności zbiorze prac naukowych, opublikowanych w latach 1950-1989, ze wszystkich dziedzin nauki uprawianych na polskich uczelniach. Realizacja zadania umożliwi utworzenie 8 000 opisów bibliograficznych prac naukowych.

II. Rozbudowa bazy Komputerowego Katalogu Zasobów Bibliotek UJ – książki z lat 1950-1989 – kontynuacja.

Celem zadania jest kontynuacja (realizowanego od 2011 r.) retrospektywnego opracowania i udostępnienie w sieci rozległej informacji w postaci elektronicznej o 10 000 książek wydanych w  latach 1950-1989.

III. Katalog dokumentów oryginalnych elektronicznie (born digital) oraz analogowych dokumentów audiowizualnych i udostępnienie ich w postaci cyfrowej na platformie JBC

Celem zadania jest opracowanie i konwersja na postać cyfrową, zabezpieczającą przed utratą treści, analogowych dokumentów audiowizualnych oraz rozbudowa Wirtualnych Zasobów Biblioteki Jagiellońskiej na platformie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

 Wartość: całkowita projektu: 457 603 zł

 

Zadania realizowane w latach 2015/2016 w ramach umowy nr 722/P-DUN/2015 oraz 1073/P-DUN/2015

I. Czasopisma XIX i początku XX w. – rozbudowa KKZBUJ o rekordy bibliograficzne dot. czasopism wydanych do 1939 r. – kontynuacja.

Biblioteka Jagiellońska posiada jeden z najcenniejszych zbiorów gazet i czasopism, w tym 935 tytułów, które znajdują się tylko w Bibliotece Jagiellońskiej. Zadanie dotyczyło retrokonwersyjnego opracowania 600 unikatowych tytułów czasopism.

II. Katalog proweniencji i opraw inkunabułów ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej - kontynuacja.

Zadanie to jest kontynuacją i rozszerzeniem przedsięwzięcia realizowanego od 2012 r. Jego celem jest udostępnienie kompleksowo opracowanej bazy danych 700 inkunabułów Biblioteki Jagiellońskiej, która posiada największą w Polsce kolekcję książek z pierwszego okresu istnienia druku.

III. Katalog proweniencji i opraw druków XVII-wiecznych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej – kontynuacja .

Niniejsze zadanie to kontynuacja i rozszerzenie opracowywanego od kilku lat elektronicznego katalogu starodruków wydanych w XVII wieku. Efektem zadania jest stworzenie elektronicznego katalogu obejmującego 1 000 opisów proweniencji i opraw dla druków XVII-wiecznych.

Wartość całkowita projektu: 122 293 zł

 

W latach wcześniejszych dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrealizowano min. takie zadania jak:

  • Katalog krakowskich druków muzycznych wydanych po roku 1800 (zadania realizowane w 2012 r. w ramach umowy nr 980/P-DUN/2012). W ramach zadania sporządzono 405 nowych rekordów bibliograficznych dla druków muzycznych.
  • Katalog druków XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (zadania realizowane w 2011 r. w ramach umowy nr 1032/P-DUN/2011). W ramach zadania sporządzono 2 000 oryginalnych opisów bibliograficznych dla starych druków.
  • Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 11435-11862. Archiwum Domowe Pawlikowskich. Cz. II (zadanie realizowane w 2012 r. w ramach umowy nr 980/P-DUN/2012). W ramach zadania przygotowano publikację Inwentarza rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11435-11862. Archiwum Domowe Pawlikowskich. Część II (21 arkuszy wydawniczych) i wydrukowano łącznie 500 egzemplarzy Inwentarza.

Wszystkie w/w zadania finansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.