Chemia

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować na adres e-mail: anna.grzeda@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-35-11 p. Anna Grzęda.

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.

 

» ACS Journals - opis

Akronim:  ACS
Producent:  American Chemical Society
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty 32 czasopism publikowanych przez American Chemical Society.
Reprezentowane dyscypliny:  Chemia oraz nauki z nią powiązane: biochema, biologia molekularna, nauki medyczne, farmacja, inżynieria.
Zakres czasowy:  W zależności od tytułu czasopisma.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://pubs.acs.org/about.html

» BIOSIS Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk biomedycznych. Baza umożliwia dostęp do ponad 22 milionów rekordów z czasopism, książek, materiałów konferencyjnych i patentów.
Reprezentowane dyscypliny: biologia molekularna i komórkowa, farmakologia, endokrynologia, neurologia, genetyka, choroby zakaźne, rolnictwo.
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Na bieżąco

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: BIOSIS Citation Index.

» Book Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza cytowań w zakresie nauk ścisłych, społecznych, humanistycznych i sztuki pochodzących z ponad 30 tysięcy książek.
Reprezentowane dyscypliny: nauki społeczne i behawioralne, sztuka i nauki humanistyczne, fizyka, chemia, inżynieria, komputery, technologia, medycyna kliniczna, nauki o życiu.
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com


Należy w dodatkowych ustawieniach [More settings] zaznaczyć nazwy baz.

» Conference Proceedings Citation Index- Science 1990- [Web of Science] - opis

Akronim:  CPCI-S
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek (ok. 70%) oraz czasopism (ok. 30%), a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów. Podają linki do tych publikacji, które były cytowane w materiałach konferencyjnych oraz do takich publikacji, które cytowały określony materiał z konferencji, a były uwzględnione w innych bazach Web of Science. Odsyła do pełnych tekstów, o ile są do dyspozycji w innych bazach dostępnych dla UJ.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna dla nauk ścisłych i biologicznych. Obejmuje biologię, nauki o środowisku, rolnictwo, biotechnologię, biochemię, medycynę, chemię, fizykę, informatykę.
Nośnik:  online
Zakres czasowy:  Publikacje od 1990 r.
Aktualizacja:  Co tydzień
 

Adres udostępniania:  http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ISTP

» Current Chemical Reactions [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza danych zawierająca informacje o najnowszych metodach syntetycznych zawartych w ponad 100 światowych czasopismach dotyczących chemii organicznej. Każda reakcja zawiera ich pełne schematy, warunki krytyczne, dane bibliograficzne i abstrakty autorskie.
Reprezentowane dyscypliny: biochemia, inżynieria chemiczna, chemia.
Zakres czasowy: Publikacje do 2010 r.
Aktualizacja: Co miesiąc

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Przy ustawieniu Web of Science Core Collection z dodatkowych ustawień [More settings] należy zaznaczyć nazwę bazy.

» Derwent Innovations Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza zawiera dostęp do informacji patentowych dotyczących nauk technicznych pozyskanych z 52 mln dokumentów patentowych. Rekordy zawierają opisy bibliograficzne poszerzone o słowa kluczowe i abstrakty przetłumaczone na język angielski.
Reprezentowane dyscypliny: inżynieria chemiczna, elektryczna i mechaniczna.
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: Derwent Innovations Index.

» Index Chemicus - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Indeks CHEMICUS obejmuje ponad 100 światowych czasopism dotyczących chemii organicznej, koncentrując się na nowo zgłoszonych związkach chemicznych. Baza zawiera pełne podsumowanie graficzne, ważne schematy reakcji i i kompletne informacje bibliograficzne.
Reprezentowane dyscypliny: chemia
Zakres czasowy: Publikacje do 2010 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Przy ustawieniu Web of Science Core Collection z dodatkowych ustawień [More settings] należy zaznaczyć nazwę bazy.

» Oxford Journals - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełnotekstowa kolekcja niemal 300 czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.
Reprezentowane dyscypliny:

 • biologia,
 • chemia,
 • ekonomia
 • fizyka,
 • historia,
 • nauka o literaturze, językoznawstwo,
 • matematyka,
 • medycyna
 • prawo
 • sztuka.

Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.oxfordjournals.org

» Reaxys - opis

Producent:   Elsevier
Opis / zakres tematyczny:  Baza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz nauk pokrewnych, oparta na bazach Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.
Reprezentowane dyscypliny:
chemia
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: https://www.reaxys.com/

» Science Direct - opis

Producent:  Elsevier B.V
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza daje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). Od marca 2003 baza ScienceDirect zawiera także pełne teksty czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science, które obecnie stanowią już integralną cześć kolekcji Elsevier.
Reprezentowane dyscypliny:  Astronomia, Biologia, Chemia, Ekonomia, Farmakologia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Medycyna, Nauki humanistyczne, Nauki o ziemi, Nauki społeczne, Nauki techniczne, Ochrona środowiska, Pielęgniarstwo, Psychologia, Rolnictwo, Weterynaria.
Zakres czasowy:  Publikacje od 1995 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres: http://www.sciencedirect.com  lub przez portal komunikacji naukowej INFONA https://www.infona.pl/

» SciFinder (Chemical Abstracts) - opis

Z bazy może korzystać tylko 6 równoczesnych użytkowników spośród pracowników i studentów UJ /
The maximum number of simultaneous users is limited to 6 from the members of faculty and students of Jagiellonian University

Producent:  Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society; Columbus, USA
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Najpoważniejsza naukowa baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z specjalistycznych czasopism, a także opisy patentów, sprawozdań z konferencji, raportów, dysertacji i książek.
Reprezentowane dyscypliny:  chemia, nauki biologiczne, farmaceutyczne, rolnicze i geologiczne, ochrona środowiska, górnictwo, materiałoznawstwo oraz zagadnienia technologiczne.
Zakres czasowy:  Od r. 1907
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online na platformie SciFinder
Platforma SciFinder daje możliwość przeszukiwania wielu roczników bazy jednocześnie, posiada też wiele dodatkowych opcji wyszukiwawczych np.: po wzorach strukturalnych, wzorach sumarycznych, reakcjach chemicznych.

Adres strony, na której dokonuje się rejestracji
Otrzymanego przez e-mail adresu (linku) do potwierdzenia rejestracji należy użyć w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, na tym samym PC, z którego dokonywana była rejestracja.
Adres do korzystania z bazy po dokonanej, a następnie potwierdzonej rejestracjihttps://scifinder.cas.org
Od momentu potwierdzenia indywidualnej rejestracji baza jest dostępna ze wszystkich komputerów sieci UJ, po każdorazowym zalogowaniu się na utworzone konto indywidualne, a następnie potwierdzaniu informacji w pojawiających się oknach, m.in. po przyjęciu warunków licencji klikając przycisk "Akcept" itp.


Uwaga:
Należy włączyć JavaScriptTM, JavaTM, oraz cookies. Do rysowania wzorów strukturalnych konieczne jest darmowe oprogramowanie Java runtime environment (JRE).

» Wiley Online Library - opis

Akronim:  Wiley
Producent:  John Wiley & Sons Inc.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty artykułów z niemal 2000 czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin. Opisy tysięcy książek i kilkudziesięciu publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.
Reprezentowane dyscypliny:

 • rolnictwo,
 • akwakultura i nauka o żywności,
 • architektura i planowanie,
 • sztuki piękne,
 • biznes,
 • ekonomia,
 • finanse i księgowość,
 • informatyka,
 • nauki o ziemi i środowisku,
 • kulturoznawstwo,
 • filozofia literatura i językoznawstwo,
 • historia,
 • religioznawstwo i teologia,
 • prawo,
 • edukacja,
 • politologia,
 • psychologia i socjologia,
 • matematyka i statystyka,
 • nauki medyczne,
 • chemia, fizyka i astronomia,
 • nauki techniczne,
 • nauki biologiczne,
 • weterynaria.

Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://onlinelibrary.wiley.com/