Rejestr przybytków rękopiśmiennych

Opis zawartości:

1. Indeksy

W indeksach przyjęto układ nazw osobowych i miejscowych wg alfabetu polskiego. Duchownych, profesorów oraz osoby posiadające tytuły szlacheckie oznaczano w indeksie dodatkową informacją w nawiasach okrągłych. Postacie występujące pod pseudonimami oraz posługujące się nazwiskami złożonymi opatrzono odsyłaczami (zob.) do nazwisk uznanych za powszechnie przyjęte. Dla instytucji oraz czasopism jako wyznacznik w indeksie przyjęto miejscowość, z którą są one związane swą działalnością. Informacje pochodzące spoza dokumentu oraz słowa o nieustalonym odczycie podano w nawiasach kwadratowych. Tytuły druków zwartych oraz czasopism zapisano w cudzysłowie. Przy nazwach osobowych i miejscowych podano cyfry, odsyłające do numeru jednostki archiwalnej w obrębie danego roku.

2. Opisy akcesyjne

Pliki zawierają opisy przybytków (akcesji) do Oddziału Rękopisów BJ za lata 1945-1960 oraz za lata 2001-2015. Opisy za lat 1961-2000 są dostępne w postaci katalogu kartkowego w Czytelni Rękopisów BJ. Przygotowano uproszczony opis inwentarzowy archiwaliów z wyszczególnieniem ich formy zapisu (np. rkps, mszp.), języka (np. łac. pol.), nazw własnych oraz dat dla dokumentów. W przypadku korespondencji nazwiska autorów umieszczono w porządku alfabetycznym. Końcowy fragment opisu dotyczy proweniencji archiwaliów, czyli sposobu nabycia (np. kupno, dar, depozyt).